อนุทิน 111576 - พัชริสาณ์

พัชริสาณ์

สำหรับการอบรมในวันสุดท้่ายที่ชะอำ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ อ.ดร.สมโภช นพคุณ ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน การวางแผนในการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเอง รวมทั้งการแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล (ปัจจัยของการแสดงความเป็นตัวตน ได้แก่ ๑. ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ๒. ปัจจัยด้านองค์กร/งาน ๓. ปัจจัยด้านสังคม การเมือง และกฎหมาย ๔. ปัจจัยที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก) นอกจากนี้ ท่านยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือว่ามาจาก พฤติกรรมของตนเองที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตน และ ๒.ความเชี่ยวชาญในการแสดงออก ดังนั้น ความน่าเชื่อจึงถูกสร้างจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. ความเชื่อถือ และ ๒. ความไว้วางใจ อีกทั้งท่านยังได้กล่าวถึงการสร้างความเชี่ยวชาญว่า คือ การหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาที่มีอยู่ของตัวเองให้ต่อยอดขึ้นไปมากกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตนเอง หน้าที่การงาน และองค์กรที่สังกัด และการสร้างความไว้วางใจ ว่า เป็นการทำให้คุณค่าที่มีอยู่ในตนเองชัดเจนขึ้น รวมทั้งสา่มา่รถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ได้แก่ ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ท่านจะเน้นย้ำถึงคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ได้แก่ จริยธรรม ธรรมาภิบาล และกฎหมาย ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม จะเป็นพื้นฐานของกฎหมาย ที่จะนำไปสู่ ธรรมาภิบาล ภายในสังคม ซึ่งจริยธรรมคือ อุดมการณ์/มาตรฐานด้านความประำพฤติของมนุษย์ที่เป็นจุดมุ่งหมายเพื่อความดีสูงสุด โดยเป็นตัวช่วยในการอธิบายการตัดสินใจของมนุษย์ และช่วยในการส่งเสริมการกระทำ/จุดมุ่งหมายของมนุษย์ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ ท่านได้เน้นย้ำถึง การเคารพกฎหมาย ว่าเป็นสิ่งอันพึงจะทำมากกว่า การเคารพตัวบุคคล ในภาคบ่าย ดร.จีระ ได้กล่าวถึงประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน ว่า ควรจะมีการวางแนวทางดำเนินการเช่นไร สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน การเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ทรัพยากรมนุษย์" เนื่องจาก การเข้าเป็น ๑ ในสมาชิกของประชาคมอาเซียน จะทำให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นขึ้น ทั้งนี้ในฐานะของการเป็นข้าราชการจึงควรที่จะรู้ถึงแนวทางการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติตน และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ถูกต้อง และสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน้าที่การงาน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเต็มที่

เขียน 01 Aug 2012 @ 21:07 () แก้ไข 02 Aug 2012 @ 02:38, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เล่าได้สาระมากเลยนะคะ น่าเอาไปใส่ในบันทึกไว้ด้วย เริ่มจากสร้างบล็อกก่อนแล้วเขียนเป็นบันทึก จะใส่คำสำคัญได้ ซึ่งช่วยให้สืบค้นได้ง่ายและมีประโยชน์ในวงกว้างด้วยค่ะ ลองศึกษาจาก คู่มือการใช้ GotoKnow (ฉบับย่อ) .pdf ดูนะคะ