อนุทิน 111490 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

ภาระกิจในช่วงเดือนกรกฎาคม ๕๕มีดังนี้

๔-๖ ก.ค. ต้อนรับคณะตรวจประเมิน ที่ มจร.วข.อุบล

๘-๑๐ ก.ค. ออกข้อสอบกลางวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

๑๒-๑๔ ก.ค. ตรวจประเมินฯ ที่คณะมนุษยศาสตร์ มจร.วังน้อย

๑๖ ก.ค. เสนอรายงานวิจัยงวดที่ ๑

๑๗ ก.ค. ประชุมร่วมศูนย์บัณฑิตศึกษา ที่มจร.วข.สุรินทร์

๑๙-๒๑ ก.ค. ตรวจประเมินฯที่คณะสังคมศาสตร์ มจร.วังน้อย

๒๒-๒๕ ก.ค. ไปทัศนศึกษา ที่ประเทศ สหภาพพม่า

๒๖-๒๗ ก.ค. ประชุมทำ มคอ.๓ ที่ มจร.วข.อุบล

๒๘ ก.ค. บรรยายที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)