อนุทิน 111370 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 -๒๖ กรกฎาคม ๕๕ ร่วมให้ข้อคิด ในฐานะหัวหน้าวิทยากร โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๕๕ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสุนทรกิตติคุณ โดยมีนักเรียนผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คนจาก ๕ สถาบัน คือวิทยาลัยเทคนิคพะเยา, โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, โรงเรียนพินิตประสาธน์, โรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศูนย์กัลยาณมิตรพะเยา -อุปสรรค์บางครั้งมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ แม้เนื้อหาจะดีเพียงใด แต่ถ้าเครื่องเสียงไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมฉุดดึงบรรยากาศให้ลงมาได้ 
 
 -๒๗ กรกฎาคม ๕๕ เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียน ป.๔-๖ จำนวน ๖๐ คน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์วิทยา โครงการอบรมคุณธรรม ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีโคมคำ -บางโอกาสผู้ให้ข้อคิด ไม่จำเป็นต้องสรุปประเด็นเอง แต่ใช้รางวัลเป็นตัวเชื่อมให้เด็กออกมาสรุป และพูดในสิ่งที่อยากจะทำต่อไปในอนาคต ด้วยภาษาและความต้องการของเด็กเอง ซึ่งจะได้ผลมากกว่า... 
เขียน 27 Jul 2012 @ 20:39 () แก้ไข 27 Jul 2012 @ 20:53, ()


ความเห็น (0)