อนุทิน #111189

วันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูที่ได้ไปอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ได้อ่านหลักสูตรบทที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของ ดร. ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ทำให้เกิดความหวังกับครูทั้งสองสาระการเรียนรู้ ที่จะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนต่อไปค่ะ

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)