อนุทิน 111189 - krutoom

krutoom

วันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูที่ได้ไปอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ได้อ่านหลักสูตรบทที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของ ดร. ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ทำให้เกิดความหวังกับครูทั้งสองสาระการเรียนรู้ ที่จะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนต่อไปค่ะ

 

เขียน 23 Jul 2012 @ 19:25 () แก้ไข 23 Jul 2012 @ 19:26, ()


ความเห็น (0)