อนุทิน 111080 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • "ชีวิตคือการเดินทาง เรือนร่างคือศาลาพักใจ"
 •  ๑๕ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนา
  เครื่องมือสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพ ฯ 
 •  ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ที่โรงแรม
  คุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
 • ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕  อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
  ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 
 • ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานที่ประเทศลาว (ลาวใต้)
 • ๑๐ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย
เขียน 20 Jul 2012 @ 17:37 () แก้ไข 01 Aug 2012 @ 22:31, ()


ความเห็น (0)