อนุทิน 111035 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 -วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๕๕  ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา งานด้านการศึกษาพื้นฐานของประเทศไทย มีอะไรที่น่าท้าทายอยู่มาก ความพร้อม-ไม่พร้อม นโยบายที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของรัฐ ขาดความต่อเนื่อง แม้การตื่นตัวเรื่องอาเซียน ก็มีเพียงฝ่ายบริหารที่ตื่นตัว ส่วนสังคมภาพรวมก็ยังไม่เห็นอนาคต?
 -วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๕๕ คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านดำเนินงาน วัฒนธรรมและด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๕ การดำเนินการของภาครัฐ หากเน้นที่กิจกรรม โดยขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาระกิจนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการทำงานที่แท้จริงคือการมีส่วนร่วมของชุมชน
 -วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๕๕ สอนปริญญาโท ม.รามฯ ศูนย์พะเยา การศึกษาแม้จะสูงส่งปานใด ถ้ามุ่งความรู้-ย่อมได้ความรู้ ถ้ามุ่งใบปริญญา-ย่อมได้ใบปริญญา ใบปริญญาและความรู้ แม้จะมีคุณค่าในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ดีเยี่ยมต้องมีความรู้คู่คุณธรรม แล้วน้อมนำไปพัฒนาสังคม
เขียน 19 Jul 2012 @ 15:24 ()


ความเห็น (0)