อนุทิน 110844 - ชาญโชติ

สืบเนื่องจากโครงการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) หนึ่งในกิจกรรมการวิจัยได้แก่การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละภาค เพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในแต่ละภาคมาร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดจากประสบการณ์ของแต่ละท่านในด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา โดยตั้งประเด็นในการศึกษาดังนี้

๑.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยว (สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สำคัญ ในแต่ละภาค ความพร้อมและการอำนวยความสะดวก กลุ่มลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อมของบุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความเป็นมืออาชีพมากน้อยเพียงใด)

๒.ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (ศักยภาพของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ ภาคสื่อมวลชน ภาคชุมชนและประชาชน) มาตราฐานสากลของการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ควรจะเป็น

๓.มาตราฐานที่ควรจะเป็นของการบริหารจัดการภาครัฐ (นโยบาย กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ภาษี งบประมาณ) มาตราฐานที่ควรจะเป็นของการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน (การบริการ การตลาด การบริหารทุนมนุษย์) มาตราฐานที่ควรจะเป็นของการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ (ความเป็นมืออาชีพ) มาตราฐานที่ควรจะเป็นของการบริหารจัดการด้านสื่อมวลชน มาตราฐานที่ควรจะเป็นของการบริหารจัดการด้านชุมชน และประชาชน

๔.แนวทางการสร้างความร่วมมือในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๕.แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อ

๖.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

๗.สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค แนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน

๘.ปัจจัยเพื่อนำสู่ความสำเร็จด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ทีมงานได้แบ่งการจัดประชุมออกเป็น ๖ ภาคประกอบด้วย

๑.ภาคกลาง จัดประชุมที่กรุงเทพฯ

๒.ภาคเหนือ จัดที่เชียงราย

๓.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ บุรีรัมภ์

๔.ภาคตะวันออกจัดที่ พัทยา

๕.ภาคใต้จัดที่ภูเก็ต

๖.ภาคตะวันตกจัดที่กาญจนบุรี

การประชุมในภาคที่ ๑-๕ ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ผลที่ได้เกินความคาดหมาย ส่วนภาคสุดท้ายคือภาคตะวันตก จัดที่จังหวัด กาญจนบุรี ได้เลือกวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕ ที่วัดหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) ช่วงเช้า ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น เป็นการประชุมกลุ่มท่องเที่ยว และช่วงบ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น เป็นการประชุมกลุ่มกีฬา

ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โทร ๐๒-๖๑๙๐๕๑๒-๓ โทรสาร ๐๒-๒๗๓๐๑๘๑

เขียน 15 Jul 2012 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)