อนุทิน 110559 - ทองหยอด

  ติดต่อ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning: SDL) คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด อย่างมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนและประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งทำด้วยตนเอง หรือขอความช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ การเรียนรู้ด้วยตนเองมีหลายรูปแบบ เช่น การอ่าน การอภิปราย การเขียน การเสาะหาความรู้โดยการสัมภาษณ์ การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้ เรียนรู้ด้วยตนเองจากการใช้คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้เกิดการลองผิดลองถูก ซึ่งจะจดจำจนขึ้นใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)