อนุทิน 110545 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • หัวใจนักปราชญ์คือ สุ จิ ปุ ลิ หลักธรรมสำหรับผู้สอนคือ "ธรรมเทศกรรม" มี ๕ ประการ
  • ๑.  อนุปุพพิกถา     สอนให้มีขั้นตอนถูกลำดับ
  • ๒.  ปริยายทัสสาวี   จับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล
  • ๓.  อนุทยตา         ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี 
  • ๔   อนามิสันดร      ไมมีจิตเพ่งเล็งเห็นแก่อามิส 
  • ๕   อนุปหัจจ์         วางจิตตรง ไม่กระทบตน และผู้อื่น 

 จากหนังสือพุทธธรรม หน้า 637  โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต) หลักธรรมดังกล่าวน่าจะนำมาใช้กับผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทุกท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นครูโดยอาชีพหรือไม่ก็ตาม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สาธุค่ะพี่ศิลา