อนุทิน 110441 - ดร.ธารทิพย์ แก้วเหลี่ยม

   วิจัยบูรณาการสู่การคิด

   คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลกตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆและมีทฤษฎีรองรับออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูลค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันมีกระบวนการกลุ่มในการการวิพากษ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการปฏิบัติโดยเขียนโครงร่างบทนำเนื้อเรื่องสรุปในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาวจานวน 4,000 คำหรือเป็นภาษาอังกฤษความยาว 2,000 คำมีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสารนำเสนอความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบมีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะความรู้หรือประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคมชุมชนประเทศหรือสังคมโลกเพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้สังเคราะห์สรุปอภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ความเป็นมาของศาสตร์เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษาเห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทนเป็นกิจกรรมที่ให้มีความตระหนักรู้มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม

เขียน 07 Jul 2012 @ 07:32 ()


ความเห็น (0)