อนุทิน 110194 - 02 ชฎารัตน์ ปุระมาปัด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข

ในสังคมปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology =IT) ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างดี เช่น ด้านการศึกษา ด้านการทำงานต่างๆ และการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น  ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในหน่วยงานภาครัฐบาลและหน่วยงานภาคเอกชนอย่างมาก 

  พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม การรักษาโรคภัย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนมากขึ้น ซึ่งการที่จะทำให้งานมีศักยภาพรวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ควรจะมีการสร้างและนำเสนอบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่อุบัติการณ์ขึ้นใหม่ เพื่อประชาชนจะได้มีความรู้ที่รวดเร็วและสามารถป้องกันได้ทันท่วงที การรวบรวมการสร้างฐานข้อมูล เพื่อใช้งานจัดเก็บข้อมูลเรื่องต่างๆของผู้มารับบริการ แทนวิธีการเก็บข้อมูลแบบเก่าหรือแบบที่เป็นเอกสาร และงานด้านการวิจัยก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการพัฒนาเว็ปไซต์ www.moph.go.th และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างและนำเสนอบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง โดยตระหนักถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ

อย่างไรก็ตาม  การที่จะพัฒนาเว็ปไซต์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้งบประมาณสูงและใช้เวลาในการเตรียมการนาน  ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่  โครงการต่างๆ ก็ยังต้องชะลอตัว  แต่การสร้างแผนงานและวิสัยทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับการทำให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถปฏิบัติได้  สิ่งที่ควรตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ ข้อมูลที่เป็นความจริง  ถูกต้อง  แม่นยำ  โปร่งใส และเป็นปัจจุบันที่สุด ซึ่งก็จะทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากขึ้น  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

เขียน 30 Jun 2012 @ 19:37 () แก้ไข 13 Jul 2012 @ 23:39, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจจ๊ะ

ขอบคุณ คุณ03 อรดี ลีลาศ ที่ได้แวะเข้ามาให้กำลังใจนะค่ะ