อนุทิน #110106

ขอให้การรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพของฟองเป็นไปด้วยดี การที่กฎหมายรับสิทธิแก่บุคคล คนรักษาการตามกฎหมายก็ควรใช้กฎหมายตามเจตนารมย์ของกฎหมาย
เขียน:

ความเห็น (0)