อนุทิน 110100 - เกียรติพงษ์

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่ สถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม อำเภอปักธงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 9 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด 14 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการให้คะแนนตามระดับความเข้ม 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ ทั้งหมด 20 ข้อ 4)สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ค่า t – test (Dependent Sample) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาทดลองพบว่า 1. บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นได้นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่ามีประสิทธิภาพ (E1 /E2) เท่ากับ 87.57/86.39 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 85/85 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.75 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น ร้อยละ 75.00 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. การศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.74 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.44 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนมีความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมี ความพึงพอใจ และสื่อที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E1 /E2 เท่ากับ 87.57/86.39 บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในครั้งนี้ ผู้รายงานจึงได้รวบรวมข้อมูลคะแนนที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการดำเนินงาน นำเสนอเป็นรายงานเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ต่อไป

เขียน 28 Jun 2012 @ 21:54 ()


ความเห็น (0)