อนุทิน 109957 - krupound

krupound

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กับแนวทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์

อารัมภบท: วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการหนึ่งที่มีความน่าสนใจมาก ซึ่งคณาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาได้ประสานงานให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าชม ถึงแม้ว่าเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมจะเป็นเวลา ๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๑๕.๓๐ – ๑๙.๐๐น. และมีความยากลำบากตอนเดินทางกลับ แต่ก็ไม่ทำให้ความรู้สึกดีๆ และแนวคิดที่ได้รับในวันนั้นสูญหายไปได้

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นส่วนจัดนิทรรศการที่สร้างขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีการสื่อสารภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทีแรกก็นึกแปลกใจอยู่ว่า เราเรียนวิทยาศาสตรศึกษาเหตุใดจึงต้องมาชมนิทรรศการที่ออกแนวสังคมและวัฒนธรรม และเคยมาดูกับที่บ้านแล้วครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นก็ฟังแบบผ่านๆ (ครั้งนี้ก็แบบผ่านๆ) เพราะพอจะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์มาบ้างแล้ว ฉะนั้นการมาครั้งนี้จึงมีการมองในอีกมุมหนึ่ง ในฐานะที่มาฝึกฝนเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษา สิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาคือ กระบวนการสื่อสาร ข้อความต่อไปนี้จะเป็นเสมือนบันทึกเกี่ยวกับกลวิธีในการสื่อสารข้อมูลที่น่าสนใจในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ที่ครูปอนด์มองแล้ว...อืมมมม ใช้ได้เลย โดยในการเข้าชมในวันนั้นได้เข้าชมทั้งหมด ๙ ห้อง ได้แก่ ๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม ๓. ห้องเรืองนามหรสพศิลป์ ๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี ๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม ๖.ห้องดื่มดำย่านชุมชน ๗. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง ๘. ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย และ ๙. ห้องดวงใจปวงประชา

          นิทรรศการส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่สำคัญเหมือนกันคือกระตุ้นให้ผู้เข้าชมมีความสนใจใคร่รู้นั่นเอง ซึ่งอาจแบ่งเทคนิคต่างๆ ออกเป็นจำพวกได้ดังนี้

๑. สื่อมัลติมีเดียที่ใช้บน Touch screen

๒. วีดิทัศน์ประกอบแบบจำลองและ/หรือผสานระบบแสง สี เสียง

๓. สื่อแบบจำลองประกอบคำบรรยาย

๔. สื่อสถานการณ์สมมติ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมกับนิทรรศการ

๕. เกม/กิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ์กับชุดนิทรรศการ

๖. การจัดฉายภาพยนตร์สารคดีแบบมีลูกเล่น (พื้นยกได้ หรือ ฉากออกแนวศิลปะ)

          ซึ่งจากความรู้ที่ได้รับและเทคนิคที่สังเกตได้ ก็น่าจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และสื่อสารทางวิทยาสาสตร์เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนไทยได้

http://pound1983.wordpress.com/about/excursions/2555-nitat/

เขียน 25 Jun 2012 @ 10:09 () แก้ไข 25 Jun 2012 @ 11:12, ()


ความเห็น (0)