อนุทิน 109712 - ลุงรักชาติราชบุรี

โอม นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภัคคะวา..นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ..พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ..ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ..สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ..พุทธังประสิทธิเม..ธัมมังประสิทธิเม..สังฆังประสิทธิเม..พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ อันเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพเจ้า..พระสยามเทวาธิราชเจ้า แลเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย ปุรพกษัตริยาธิราชเจ้าชาวสยาม พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง บุพพการี บรรพวีรชน บรมครูบุรพาจารย์ แลผีบ้าน ผีเรือน ทั้งหลาย จงช่วยดลบันดาลให้ ข้าฯมีสติ ปัญญา กำลังใจกาย กล้าแข็ง ตั้งมั่นในความดี ด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ยึดมั่นใน สัจจะ กตัญญู ต่อบรรพชนชาวสยาม..จงเป็นพลวัตรปัจจัย เพื่อต่อสู้ฟันฝ่าอริราชศัตรู หมู่พาลภัยใจหยาบบาปช้าสามานย์ เพื่อรักษาแผ่นดินสยามนี้ ไว้ให้ถึงแก่ ลูก หลาน เหลน โหลนไทยสืบต่อไปในภายภาคหน้าตราบชั่วกาล เทอญ..สาธุโนภันเต สัจจัง เว อะมะตะ วาจา ด้วยการกล่าววาจาสัตย์นี้..ขอได้ช่วยนำพาข้าพเจ้าไปสู่กัลยาณมิตรทั้งหลายด้วย...

เขียน 19 Jun 2012 @ 14:12 ()


ความเห็น (0)