อนุทิน 109494 - ราชิต สุพร

ความเข้าใจเบื้องต้น. Plc

ความหมาย. กลุ่มวิชาชีพที่ร่วมกันพัฒนางานหรือแก้ปัญหาในงานที่กำลังทำอยู่. เพื่อให้งานบรรลุผลและเพื่อยกระดับความเข้าใจ ทักษะ และจิตวิญญาณของผู้ทำงาน จนกลุ่มคนหรือองค์กรนั้นเกิดวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง. ทำงานอย่างมีความหมาย มีคุณค่า คนในที่ทำงานมีความสุข

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การสังเคราะห์การทำงาน. เรื่องเล่า open class.- Lesson study เครือข่าย _การสะท้อนงาน BAR/AAR

  _วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือ ประทับใจในเรื่องใด. หรือ สิ่งที่กระทบกับใจ
  _คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะนำไปปรับใช้กับตัวเองหรืองานอย่างไร
  _สิ่งที่ยังไม่เข้าใจหรือสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่ม

โอกาสสำเร็จ. มีสนามจริง บรรยากาศ. วิถี(อุปนิสัย). จดบันทึก ประเมินความก้าวหน้า การสือสารหลายช่องทาง การเสริมพลังทีม

วิเชียร ไชยบัง

เขียน 13 Jun 2012 @ 20:37 ()


ความเห็น (0)