อนุทิน 109422 - krutoiting

krutoiting

เตรียม study action  และactivities สำหรับกลุ่มเยาวชน ผู้เสี่ยงติดเชื้อ ที่จะมารวมกลุ่มกัน 3 จังหวัด เสร็จแล้ว

เน้นคิดอย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

แผนที่ชุมชน

โจทย์ 5 ข้อพร้อมเหตุผลของกฏ

บทบาทสมมติ เข้าถึงความรู้สึกที่อุบัติขึ้นเพื่อสังเกตความคิด จิตใจ

สถานการณ์สมมติ เป็นต๊กตาที่นำมาแยกโครงสร้างออกจากกัน และจัดวางโปรแกรมใหม่เพื่อให้เห็นภาพการเรียงลำดับความสำคัญ และความจำเป็นพื้นฐานด้านโครงสร้าง ระบบ

Art activity ค้นหาคุณลักษณะของเพื่อนที่ชื่นชอบ

การทำงานเป็นทีมสิ่งที่ทำให้กลุ่มเข้มแข็ง จุดแข็งของสมาชิก และจุดด้อย

การโน้มน้าวจิตใจอย่างสุภาพและเมตตา

การเชื่อมโยงสู่การประชุมเวทีใหญ่

สโลแกน

การเข้าถึงและความสำเร็จตามสโลแกน

คุณสมบัติของผู้นำ

การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และการตัดสินใจเลือก

การตั้งกฏ กติการ่วมกัน และใช้ร่วมกัน

ความสุขของชุมชน

 

 

เขียน 12 Jun 2012 @ 02:13 ()


ความเห็น (0)