อนุทิน 109395 - นิลรัตน์

  ติดต่อ

นิลรัตน์ นวกืจไพฑูรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้สอนในกลุ่มศาสตร์วิจัย วัดผล สถิติ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนารุ่น 1 (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)