อนุทิน #109395

นิลรัตน์ นวกืจไพฑูรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้สอนในกลุ่มศาสตร์วิจัย วัดผล สถิติ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนารุ่น 1 (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)