อนุทิน 109243 - วิมานลอย

  ติดต่อ

อนาคตประเทศไทยจะไปทิศทางใดยังไม่รู้....???

แต่คนเป็นครูต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่าเป็นครู...แต่ในนาม

                           เ ด็ ก        คื อ   ต้ น ก ล้ า

                           ผื น น า    คื อ   ห้ อ ง เ รี ย น

                           ค รู          ต้ อ ง พ า ก เ พี ย ร

                              เพราะต้องเป็นเจ้าของนา  

 

  

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)