อนุทิน 10924 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

     วันนี้ 9.30-12.00 น. ไปเป็นประธานในการประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 มีบทเรียนหลายอย่างที่เห็นว่าน่าจะมีการบันทึกเก็บไว้เป็นบทเรียนในโอกาสต่อไป อาทิ 1) การใช้ คะแนนสอบ NT/O-NET เป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินโบนัสของเขตพื้นที่การศึกษา หรือการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู "ถ้าคะแนน NTสูงก็แปลว่าครูโรงเรียนนั้นมีโอกาสได้โบนัสสูง หรือมีโอกาสเลื่อนวิทยฐานะสูงมาก" การกระทำนี้ มีผลดีทำให้โรงเรียนหันมาสนใจกระบวนการสอนกันอย่างจริงจังมากขึ้น แต่ให้ผลทางลบคือ "ทุกคนอยากไปสอนในโรงเรียนที่เด็กเรียนดี หรือโรงเรียนที่มีโอกาสคัดเลือกเด็กแบบ 100 % เพื่อหวังว่า "เด็กจะช่วยครู ให้ได้รับโบนัสสูง หรือเด็กช่วยให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะ  ยิ่งถ้าครูที่สอนไม่ดี ก็ต้องหวังพึ่งเด็กเยอะ ๆ"   โดยนัยนี้  "ครูอาศัยบารมีเด็กในการเลื่อนวิทยฐานะ(เด็กเก่งอยู่แล้ว ใครสอนก็เก่ง)"...เฮ้อ ครูไม่ต้องช่วยเด็ก แต่เด็กกลับช่วยครูแทน   ปัญหาที่จะตามมา คือ "ใครจะอยากไปสอนโรงเรียนที่เด็กเรียนอ่อน หรือเด็กในชุมชนที่ด้อยโอกาส  สอนหนักเกือบตาย  คะแนนก็ยังออกมาต่ำ ครูเลยไม่ได้โบนัส หรือไม่ได้เลื่อนวิทยฐานะสักที..ขอย้ายโรงเรียนดีกว่า(ไปอาศัยบารมีเด็กเอาดาบหน้า ไม่ใช่ไปตายเอาดาบหน้า)  2) เขตพื้นที่เสนอ KPI และเครื่องมือเพื่อการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขต...ปัญหาเรื่องคุณภาพเครื่องมือ จะเป็นปัญหาในรอบต่อไปของการประเมินภายนอกโดย สมศ. เพราะทราบข่าวว่า สมศ.จะให้ความสำคัญกับการประเมินผลภายในที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือส่วนหนึ่งก็คือ "คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยง ความตรง เพื่อการวิเคราะห์วิจัยในกระบวนการประเมินผลภายในของสถานศึกษา  3)  การประกาศนโยบายของนายก อบจ.นนทบุรี "ก้าวสู่การเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพการศึกษา เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ภายใน 2-3 ปี"..เยี่ยมจริง ๆ ท่าน ผมจะเชียร์สุด ๆ  4) เรื่องการเตรียมเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์ ในระดับชั้น ป.1 2552 ผมเสนอให้จัดทำปฏิทินการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่การกำหนดช่วงเวลาให้ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์นำลูกเข้าโรงเรียน ระหว่างเดือน   ธ.ค.2551-เม.ย.2552 เท่านั้น    5)  การวางแผนแก้ปัญหารองรับเด็กเข้าโรงเรียน กรณีของการขยายหมู่บ้านเอื้ออาทรภายในชุมชน6)การนำร่องสร้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เทียบเท่า หรือดีกว่าครูต่างประเทศ ที่เรียกค่าตัวแพง 7) อบจ.รับโอนโรงเรียนไปแล้ว การดูแลคุณภาพจะทำอย่างไร ขณะนี้ ยังฝาก สพท.เป็นผู้ดูแล และ 8) การกล่าวอำลา แสดงความรู้สึกจากการที่ได้มาร่วมเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 2 ปี...ผมบอกว่า ผมโชคดี 3 เรื่อง คือ มานั่งเป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่ท่ามกลางคณะกรรมการที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ   ผอ.เขตพื้นที่มีประสบการณ์สูง วิสัยทัศน์ดีเยี่ยม และติดดิน   และ ผมนั่งเป็นประธานในเขตพื้นที่ที่ อบจ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์เป็นเลิศด้านการส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน...สิ่งแวดล้อมช่วยผม ทำให้นนทบุรีเขต 2 เป็นเขตพื้นที่ที่มีคุณภาพการศึกษาไม่เกินอันดับห้า ไม่ว่าจะมองที่มุมใด หรือตัวชี้วัดใด

   ผมจะนำข้อคิดทั้ง 8 ประการนี้ ไปเขียนขยายความในบันทึก ในโอกาสหน้านะครับ(ทำตามที่คุณมะปรางเปรี้ยวสอนน่ะนี่-ได้ข้อคิดอะไร ก็จด ๆ ไว้ก่อนในอนุทิน

 

เขียน 11 Jun 2008 @ 18:27 () แก้ไข 11 Jun 2008 @ 18:28, ()


ความเห็น (0)