อนุทิน 109125 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๓๐. พุทธชยันตี กับปฏิบัติศึกษาเพื่อความเป็นศาสนิกและอุบาสกในโลกสมัยใหม่

เนื่องในวาระวิสาขบูชาทั้งของสังคมไทยและสังคมชาวพุทธทั่วโลก ที่ได้จัดเป็นวาระพุทธชยันตี หรือการร่วมกันกำหนดรู้และน้อมโยนิโสมนสิการต่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในวิธีคิดของชาวพุทธดังนำปฏิบัติโดยพระพุทธองค์ ที่เอาชนะต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง ทำความที่สุดแห่งทุกข์ มุ่งสู่ทางแห่งความสุขที่มีความเที่ยงแท้ถาวรกว่าทางอื่นที่ดำเนินไปด้วยการปรุงแต่งของกิเลส ใฝ่กล่อมเกลาตนเองเพื่อละความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ชีวิต พร้อมทั้งได้ความสุขความสบายใจไปกับสภาพแวดล้อมของชีวิตไปด้วยหลายอย่าง

๑. ทำกายใจและบ้านให้เป็นวิหารแห่งสติ : เปิดวิทยุ สร้างวาระการได้ฟังธรรมตามกาลในบ้านบ้าง ฟังการสวดทำวัตร การสวดชยันโต ชัยมงคลคาถา และการแสดงธรรมโดยท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง พุทธศาสนากับสถานการณ์สังคมร่วมสมัย

๒. ได้เสริมพลังสัมมาอาชีวะ : ครอบครัวของญาติสนิทครอบครัวหนึ่ง ขอปรึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจและได้ร่วมความยินดีไปด้วยกันไปด้วย ที่จะทำสวนผสมบนที่ดินแปลงหนึ่งที่อุทัยธานี โดยจะทำนาบัว คันดินรอบนาบัวก็จะปลูกมะพร้าว มะม่วง และผลไม้พืชผักต่างๆ โดยบอกว่าอยากได้ดอกบัวให้ตนเองและชาวบ้านได้ใช้ทำบุญไหว้พระ เป็นการคิดทำเศรษฐกิจครอบครัวและมุ่งดำเนินชีวิตบนฐานการคิดเรื่องการทำบุญและมุ่งวัฒนธรรมทางจิตใจ

๓. ได้น้อมอนุโมทนาต่อสัมมาปฏิบัติของผู้คน : น้องที่เคยทำงานด้วยกันกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง โทรแจ้งให้ทราบและให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยว่า ในวันหยุดและวันวิสาขบูชานี้ ได้กำหนดใจเพื่ออยู่กับการเจริญสติทั้งวัน งดกินเนื้อสัตว์ ไปสวดมนต์ และพากันไปฟังการแสดงธรรมเทศนา ที่วัดญาณเวศกวัน

เขียน 05 Jun 2012 @ 22:31 () แก้ไข 06 Jun 2012 @ 13:45, ()


ความเห็น (0)