อนุทิน 109022 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

โฆษณามิสทีน หลายคนชอบเพราะซาบซึ้งความรักระหว่างคุณยายปลิวกับสามีตาบอด เป็นมุมที่นำเสนอ และถูกย้ำด้วยประโยคสวยๆ คือ "ช่องว่างระหว่างนิ้วมื้อของเรา ถูกสร้างไว้ให้อีกคนมาเติมเต็ม"

แต่มองในอีกมุมเป็นมุมที่น่ากังวลเช่นกัน สังคมในปัจจุบันเเละอนาคตที่เรากำลังก้าวสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" (Aging society) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ไทยจะก้าวกระโดดมีผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2593 ผู้สูงอายุจะล้นเมือง มีจำนวนมากถึงร้อยละ 27 ของพลเมืองทั้งประเทศ ในทางปฏิบัติประเทศไทยเองก็ไม่ได้รองรับปรากฏการณ์นี้ ดูจากมีการพูดคุยกันน้อยมาก

ตาเเละยายในโฆษณามิสทีน เป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในห้วงต่อไป...ซาบซึ้งผ่านความรักระหว่างกันในโฆษณาไม่น่าจะพอสำหรับ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้

เขียน 03 Jun 2012 @ 12:33 () แก้ไข 03 Jun 2012 @ 12:39, ()


ความเห็น (2)

นักประชากรสนใจการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ (Post-retirement education) รูปแบบที่พบในไทยคือ ชมรม ผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม (Social participation) และพัฒนาคุณค่าแห่งตน (self actualization) ของผู้สูงอายุ - หากมองในมุม KM ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยความรู้แฝง (Tacit K.)

Noppadon Pumyim 

สะท้อนความโดดเด่นของสังคมไทยว่าเรามีความสามารถประคับปรพคองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ผ่านไปได้อย่างซาบซึ้งกินใจ การวางแผนล่วงหน้าเราไม่ถนัดหรือบางทีก็ไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้และความไม่พร้อมในการวางแผนของสังคมไทย