อนุทิน 108799 - ตุ้มนครศรีฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕    วันที่     ๒๖    พฤษภาคม     ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมสุโขทัย ชั้น ๕  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

.................................................................................

ผู้เข้าประชุม

๑.   นายสมยศ       ครองหิรัญ          ตำแหน่งนายกสมาคม

๒.   นายประพิศ      ผิวทองงาม         ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายบริหาร

๓.   นายสมภพ       อินทร์แป้น          ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ

๔.   นายนเรศ         หอมหวล            ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

๕.   นางปัญจมา      ดำรงวุฒิ             ตำแหน่งเลขานุการ            

๖.   นางบังอร          มาลากรรณ์          ตำแหน่งเหรัญญิก              

๗.   นายอเนก         ไวยมิตรา             ตำแหน่งทะเบียน

๘.   นางสาคร          เหรียญทอง         ตำแหน่งปฏิคม

๙.   นายพลวิวัฒน์     บุญมายศพงศ์      ตำแหน่งผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร

๑๐.   นางณิชาภา      เทพรัตน์             ตำแหน่งผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายวิชาการ

๑๑.   นายสมพงษ์      พักตร์เจียม        ตำแหน่งผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกฎหมาย

๑๒.  นายปัญญา        วิจิตรสมบัติ       ตำแหน่งผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑๓.  นางสาวอัญชลี    รอดโพธิ์กลาง    ตำแหน่งผู้ช่วยทะเบียน

๑๔.  นางฉวีวรรณ        คำวัง              ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒/ผู้เข้าร่วมประชุม...-๒-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.   นายสมชาย        อุดมพิทักษ์        ตำแหน่งที่ปรึกษานายกสมาคม

๒.  นายอนุสรณ์         คงสุวรรณ         ตำแหน่งที่ปรึกษานายกสมาคม

๓.   นายประยงค์        อุปโคตร           ตำแหน่งที่ปรึกษานายกสมาคม       

๔.   นายธีระพงศ์        ดวงทอง           ตำแหน่งที่ปรึกษานายกสมาคมเริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.

                        นายสมยศ   ครองหิรัญ  ตำแหน่งนายกสมาคม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด

ประชุม และดำเนินการประชุม สรุปตามวาระประชุม  ดังนี้

วาระที่ ๑                เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

            ประธาน  แจ้งเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดใหม่ของสมาคมต่อนายทะเบียน

อำเภอและจังหวัด ที่ล่าช้า เนื่องจากขอเพิ่มเติมรายชื่อสมาชิกผู้เข้าประชุมใหญ่กึ่งหนึ่งของสมาชิกและแก้ไข

เอกสารบางข้อความเพื่อให้สมบูรณ์

มติที่ประชุม          รับทราบ

วาระที่ ๒               เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

                                ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๕ จึงขอมติ

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๕๕

วาระที่ ๓        เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

                                ประธาน  ขอหารือสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  มีเงินค้างจ่าย จำนวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว...

-๓-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว         มีมติอนุมัติในหลักการ กรณีสมาคมลูกจ้างฯมีรายได้แล้ว ให้นำเงินเพื่อชำระหนี้คืนเงินค้างจ่าย    จำนวน    ๑๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

                มติที่ประชุม          อนุมัติ                                                                                                                                                  

วาระที่ ๔               เรื่องเสนอฯ พณฯ รมต.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณา

ประธาน  ขอให้คณะกรรมการสมาคมลูกจ้างฯ สรุปเรื่องเสนอ ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา  ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณบ้านพัก (จ.พระนครศรีอยุธยา)  ดังนี้                                ๑)   เรื่องพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ เนื่องจาก         ส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค  ได้ดำเนินการปรับระดับชั้นให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัด  ตามที่สำนักงานก.พ.กำหนดไว้ และได้ดำเนินการส่งเรื่องการปรับระดับชั้นไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ทราบสาเหตุ          จึงขอให้ทบทวนการปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ ไปในทิศทางที่ สำนักงานก.พ.กำหนด

  ๒)    เรื่องพิจารณาของลูกจ้างชั่วคราว

-  การบรรจุพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งอื่น

-  ขอให้ลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเงินเดือนตามประกาศนโยบาย        ของรัฐบาล โดยไม่มีเงื่อนไข

-  ขอค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่สายงานวิชาชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

มติที่ประชุม        เห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๕                เรื่องการจัดประชุมวิชาการและวันแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๕

                                 ประธาน  ขอหารือ  เพื่อสรุปการจัดประชุมวิชาการและวันแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ     อายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕                                                                                                                          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติในหลักการ ให้ส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุขภาคอีสาน เป็นเจ้าภาพโดยกำหนดจัดประชุมวิชาการ และการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  ๒๕๕๕              

        ๔/ในหัวข้อ...

-๔-

ในหัวข้อ    เรื่องความก้าวหน้าการปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ  และการบรรจุเข้ารับราชการ รวมถึง เงินเดือนตามประกาศนโยบายของรัฐบาล เป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้กรอบระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข     ในวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๕  สำหรับสถานที่ จะแจ้งกำหนดอีกครั้ง  ทั้งนี้ จัดทำหนังสือ ขอเชิญลูกจ้างส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุขและให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวิชาการและการแสดง   มุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๕  ในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม             อนุมัติ

วาระที่ ๖                 เรื่องทะเบียนของสมาชิกสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

                                 ทะเบียนสมาคมลูกจ้างฯ ขอปรึกษาเรื่องหลักการจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมลูกจ้างฯ เพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติในหลักการ ให้กำหนดขั้นตอนหลักปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แก้ไขแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว    นำลงในอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สมาชิกดาวน์โหลดใบสมัครได้เลย

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข          ดังนี้

                      ๑)    เจ้าของเรื่องส่วนราชการกกระทรวงสาธารณสุข  ส่งใบสมัครพร้อม สำเนาหลักฐาน

ทางการเงินไปยังสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยโดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   บัญชีเลขที่ ๙๘๐-๒-๐๖๐๐๐-๓  ชื่อบัญชี

“ สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ” 

           ๒)    สมาคมลูกจ้างฯ ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานทางการเงิน นำส่งเหรัญญิก

                         ๓)    เหรัญญิกรับเอกสารแล้ว ออกใบเสร็จรับเงินและนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบสมัครส่งให้

ทะเบียนสมาคมลูกจ้างฯ

            ๔)   ทะเบียนลูกจ้างฯ รับเอกสารแล้ว  ลงทะเบียนพร้อมจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกและ

จัดส่งบัตรประจำตัวแก่เจ้าของบัตรดังกล่าว

มติที่ประชุม              อนุมัติ                                                                        ๕/วาระที่ ๗                                                                                                      

-๕-

วาระที่ ๗               เรื่องแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามลายมือชื่อในการการเบิกจ่ายเงินของสมาคมลูกจ้างฯ

                        ประธาน เสนอว่า เพื่อให้การบริหารจัดการงานของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข

แห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว จึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจ

ลงนามลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินของสมาคมลูกจ้างฯที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง 

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินของสมาคมลูกจ้างฯ  ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน จำนวน  ๕  คน โดยมีอำนาจลงลายมือชื่อได้ ๓ ใน ๕ ประกอบด้วย   นายสมยศ   ครองหิรัญ ,               นายประพิศ   ผิวทองงาม , นายสมพงษ์  พักตร์เจียม , นางปัญจมา     ดำรงวุฒิ   และนางบังอร   มาลากรรณ์

มติที่ประชุม              อนุมัติ

วาระที่ ๘               เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ  ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เข้าพบ    ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ในวันอาทิตย์ที่  ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๕

โดยกำหนดเวลา  ๐๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสมาคมลูกจ้างฯ

มติที่ประชุม             รับทราบ

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐   น.

                                                                               

(ลงชื่อ).....................................  เลขานุการ/ผู้จดรายงานประชุม

                                                                                        ( นางปัญจมา      ดำรงวุฒิ  )

 

(ลงชื่อ).....................................  นายกสมาคม

                                                                                        ( นายสมยศ       ครองหิรัญ)

 

 

 

สรุปการประชุมสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ในวันที่   ๒๖    พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.

ณ   ห้องประชุมสุโขทัย ชั้น ๕   โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

....................................................................

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

หัวข้อ ๑     เรื่องพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ

 

หัวข้อ ๒    เรื่องเสนอพิจารณาของลูกจ้างชั่วคราว

                  -  การบรรจุพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งอื่น

                  -  เสนอพิจารณาให้ลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินเดือน

                     ตามประกาศนโยบายของรัฐบาล โดยไม่มีเงื่อนไข

   -  ขอค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่สายงานวิชาชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

 

เขียน 29 May 2012 @ 11:32 () แก้ไข 30 May 2012 @ 17:06, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณที่กรุณาแจ้งข่าว (ทางที่ดีข้อความยาวๆกรุณาลงในบันทึกจะสะดวกกว่า)

ด้วยความขอบคุณ