อนุทิน 108720 - ธีรกานต์

ธีรกานต์

ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการในชั้นเรียนโดยใช้สื่อตามสภาพจริง  ซึ่งเรียกกิจกรรม นี้ว่า "พภ 2 คนิ" (S3PS) เข้ามาใช้ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สรุปผลการเรียนรู้ผ่านการเขียนอนุทินของนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน  มีดังนี้

          3.3.1  กิจกรรมการประสานเสียงร้องเพลง (Sing  Song)   เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน คลายเครียด  ทำให้ได้รับความบันเทิงทั้งผู้ร้องและผู้ฟัง  เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์  เพราะการที่ได้ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษทำให้ได้เสริมทักษะต่างๆ  ได้รู้ถึงเนื้อร้อง  ทำนอง  เพลงภาษาอังกฤษ  ได้รู้คำศัพท์เพิ่มเติมจากบทเพลง เพราะต้องร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ  และแปลความหมายให้เพื่อนฟัง  ทำให้เป็นคนกล้าแสดงออก  สร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม   ช่วยกันประสานเสียงร้องเพลง  ได้มีโอกาสร้องเพลงภาษาอังกฤษ

            3.3.2   กิจกรรมบรรเลงวาดภาพจิตแจ่มใส  (Picture)  กิจกรรมนี้ทำให้เกิดสมาธิ คลายเครียด ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง สนุกสนาน ได้ใช้จินตนาการ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้แสดงถึงความสามัคคีต่อเพื่อนใหม่ เน้นการทำงานเป็นทีม  มีการแบ่งงานกันทำ  เพราะแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกันไป  ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  ได้ฝึกฝนวาดภาพระบายสี  เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน  ส่วนประกอบของบ้าน  ของใช้ภายในบ้าน  สามารถฝึกพูดและท่องจำคำศัพท์ด้วยวิธีง่ายๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน

          3.3.3  กิจกรรมสนใจสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต  (Product)  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต  ทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ  มากขึ้น  เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด  ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อผลิตภัณฑ์  รู้จักสรรพคุณ วิธีใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษ  ทำให้ได้รับรู้คำศัพท์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          3.3.4  กิจกรรมพูดคุยสักนิดกับสื่อบุคคล  (People) กิจกรรมนี้สร้างความตื่นเต้น ทำให้เกิดความกระตือรือร้น  เพราะต้องฝึกสัมภาษณ์  ฝึกความกล้าหาญ  กล้าพูด    กล้าแสดงออก  และต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เพราะต้องพูดสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ  ได้ฟังสำเนียงชาวต่างประเทศ     ชาวต่างประเทศให้กำลังใจในการเรียน  เกิดมิตรภาพที่ดี  ได้เพื่อนใหม่  ทำให้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามในสายตาชาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะการไหว้  เป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตแบบใหม่  ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษา และอยากฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

          3.3.5  กิจกรรมสนทนาภาษานิทาน  (Story)  ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน  ฝึกจัดสรรงาน  ฝึกวาดภาพ  ใช้จินตนาการสูง  ฝึกการนำเสนอผลงานโดยการแสดงบทบาท   พร้อมทั้งต้องใช้ไหวพริบในการพูด  ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษจากการเล่านิทาน  เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม  ได้คำศัพท์  ทำให้คนฟังเกิดความสนุก  และได้รับบทเรียนจากนิทาน  ทำให้มีทักษะการอ่านมากขึ้น

          3.3.6  ข้อเสนอแนะ  วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักศึกษาคิดว่ายาก  แต่จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้แก่นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ไม่ยาก ทุกกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ต้องผ่านการฝึกฝน เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจ  แรกๆ นักศึกษาจะเกิดความกลัวและไม่กล้า  แต่พอได้ฝึกบ่อยๆ  ทำให้เป็นคนกล้าแสดงออก  เพราะทุกกิจกรรมผู้สอนเน้นการฝึกทักษะหลายด้าน  เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม  เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  ทำให้เกิดความสามัคคี  ทำให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  กล้าคิด  กล้าพูด  และกล้าแสดงออกทำให้รู้ว่านักศึกษาทุกคนควรต้องฝึกอ่าน  พูด  ฟัง  และเขียนภาษาอังกฤษให้ได้  เพราะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อยากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ให้รุ่นน้องได้เรียนในรุ่นต่อๆ ไป เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน  ไม่น่าเบื่อ  พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  แม้นจะต้องเจอกับอุปสรรคในการทำงานบ้าง  แต่ในที่สุดทุกคนก็ช่วยกันทำงานจนสำเร็จ

เขียน 27 May 2012 @ 17:14 () แก้ไข 27 May 2012 @ 21:47, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การสนทนาผ่านนิทานวันละนิดวันละหน่อย เป็นกระบวนการที่ทรงพลัง มีชีวิตมากทีเดียว ได้เรียนรู้คติชนวิทยาไปในตัว  ปลูกฝังความเป็นชาติพันธุ์แบบเนียนๆ

ชื่นชม ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยนะค่ะ สำหรับกำลังใจ