อนุทิน 108633 - ธีรกานต์

ธีรกานต์

3.  ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการในชั้นเรียนโดยใช้สื่อตามสภาพจริง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  สรุปผลจากการเขียนอนุทินของนักศึกษา

 

    3. 1  ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการในชั้นเรียนโดยใช้สื่อตามสภาพจริง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาการตลาด

         3.1.1  กิจกรรมการวาดภาพบ้าน  (Picture)  การได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มชิ้นนี้ถืว่าเป็นงานที่ยาก  แต่ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงความสามัคคีภายในกลุ่ม  ได้แลกเปลี่ยนความคิด  และการแบ่งหน้าที่ในการทำงานชิ้นนี้  ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภายในบ้านและนอกบ้านที่เราดำรงชีวิตอยู่เป็นประจำวัน  ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ  ภายในบ้านมากยิ่งขึ้น  เพราะบ้านแต่ละส่วนจะแบ่งออกเป็นหลายๆ ห้อง  แต่ละห้องก็จะมีคำศัพท์ให้เรียนรู้มากมาย  ได้วาดภาพสิ่งของต่างๆ  พร้อมทั้งระบายสี  มีความสนุกสนานในการเรียน  มีความกล้าแสดงออก   คลายเครียด  และได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ  เมื่อผลงานออกมาทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ลงมือปฏิบัติ

         3.1.2  กิจกรรมการร้องเพลง (Sing  Song)  เป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่ง่ายต่อการจดจำ ช่วยฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน  เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมาก  เกิดความเพลิดเพลิน  ผ่อนคลาย  สร้างความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียว  สามารถร้องเพลงสากลที่ออกเสียงให้ถูกต้อง  ทั้งจังหวะ  ทำนองที่ชัดเจน  และทำให้ได้เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น  ทำให้ได้มีประสบการณ์ในการร้องเพลงสากล  ทำให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้น  อีกทั้งยังทำให้ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

        3.1.3  กิจกรรมการสัมภาษณ์บุคคล  (People)  เป็นกิจกรรมที่ตื่นเต้นมาก  เป็นกิจกรรมที่ยากพอสมคร  เพราะต้องมีการสนทนา  แสดงท่าทางกิริยาต่างๆ  เพื่อที่จะชักชวนให้ชาวต่างประเทศได้มาให้ความร่วมมือในการสนทนา  ทำให้ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ ได้ฟังสำเนียงจากคนต่างประเทศอย่างใกล้ชิด  ลดความกังวลที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะความกลัว ได้ฝึกความกล้าหาญ  กล้าแสดงออก  และที่สำคัญทำให้รู้ว่า “รอยยิ้ม” ของคนไทยมีเสน่ห์ต่อชาวต่างประเทศ

        3.1.4  กิจกรรมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์  (Product)  ทำให้ได้รู้จักสังเกตสิ่งใกล้ตัวจากที่เคยมองข้ามไม่เคยสังเกต  ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้ตัว แ ละใช้ทุกวัน  เมื่อได้เรียนรู้ทำให้ได้รู้จักยี่ห้อ  และรายละเอียดต่างๆ  ของผลิตภัณฑ์  เข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์  ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัว  ที่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้เรียนรู้ทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์  ข้อควรระวัง  และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์  เมื่อเข้าใจในผลิตภัณฑ์  จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

        3.1.5  กิจกรรมเกี่ยวกับการเล่านิทาน  (Story)  ทำให้ได้พัฒนาทักษะการเขียน  การอ่าน  การพูด  มีความคิดสร้างสรรค์สามารถทำให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาได้มาก  เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม  แบ่งงาน  แบ่งหน้าที่  สร้างความสนุกสนานเฮฮาในการได้ระบายสี  ได้เล่าเรื่อง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  และทำให้ได้จดจำการใช้ภาษา  ได้คำศัพท์ใหม่  และยังได้ข้อคิดจากนิทานอีกด้วย

        3.1.6  ข้อเสนอแนะทั่วไป   ควรมีการทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจ  หรือคำศัพท์ที่ยาก  ค้นคว้าเพิ่มเติม  สอบถามอาจารย์  และเพื่อนๆ  พร้อมทั้งพยายามแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง  อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก  เพราะสนุกสนาน  เป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้หลายด้าน  ทุกกิจกรรมที่ผู้สอนได้ถ่ายทอดนั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น  ทั้งในด้านทฤษฎี  ด้านปฏิบัติที่ได้เรียนรู้จริง  ที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นฝึกความสามัคคีภายในกลุ่ม  ปัญหาในการเรียนบางครั้งก็มีบ้าง  เพราะบางกิจกรรมอาจจะยาก  แต่ทุกคนก็จะช่วยกันหาทางออกและทำงานได้จนประสบความสำเร็จ อยากให้อาจารย์สอนหลักไวยากรณ์มากขึ้น สรุปในภาพรวมแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ทำกิจกรรม  ทำให้ได้รู้จักตัวเอง และรู้จักเพื่อนๆ  ได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

เขียน 25 May 2012 @ 15:15 ()


ความเห็น (0)