อนุทิน 108622 - krutoiting

krutoiting

I'm in ASEAN(12) วิเคราะห์นโยบายรัฐ ว่าด้วยเรื่อง"นโยบายกระทรวงศึกษา ข้อที่ 1 คือการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตนาที่ดีของอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558" นโยบายข้อนี้ ลืมไป 1 อย่างคือบุคลากรทางการแพทย์ การให้การรักษา ชนต่างชาติในโรงพยาบาล และสถานประกอบการ ลืมไปแม้กระทั่งการจัดทำโปรแกรมฝึกภาษาให้บุคลากรดังกล่าวได้นำไปใช้เมื่อพวกเขาต้องเกี่ยวข้องกับการให้การรักษาคนต่างชาติ และหรือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาชีพของกันและกัน หรือเข้าใจว่าบุคลากรทุกคน ทุกตำแหน่งหน้าที่ในโรงพยาบาลสามาถสื่อสารและเข้าใจดีแล้ว จึงไม่เหลียวแล และหรือเข้าใจว่าไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการในสถานพยาบาลท้องถิ่นมากไปกว่าในกรุงฯหรือเมืองท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม ได้เกิดแนวความคิดเรื่องการเรียนรู้เขารู้เราในสาระที่ควรรับรู้รับทราบขึ้นแล้วในกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์รพ.สมุทรสาคร และการพยายามลิงค์ข้อมูลทางการแพทย์ขึ้นมา เพื่อนำทางคนต่างชาติให้ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเพื่อนอาเซียนต้องการ หรือควรรู้ ในเชิงลึก เมื่อไม่สามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจได้...

เขียน 25 May 2012 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)