อนุทิน 108598 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

16 -18 พ.ค.55 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ และ อ.ธีรวุฒิ แสงงาม

เขียน 25 May 2012 @ 04:30 ()


ความเห็น (0)