อนุทิน 108428 - ธิ

ธิ
  • วันศุกร์ประชุมทีมนักวิจัย R2R  นำเสนอที่มาและความสำคัญ  ทบทวนวรรณกรรม  และระเบียบวิธีวิจัย  ต่อจากการประชุมครั้งที่ ๒
  • รพ.สต.บ้านฝาง  มีปัญหาอัตรารักษาคนไข้ TB สำเร็จต่ำ  อยากพัฒนาให้ดีขึ้น  เพื่อคุณภาพชีวิต  ทบทวนวรรณกรรมให้ชัด  เข้าสู่ประเด็นปัญหาของพื้นที่จริง ๆ   เพื่อเก็บข้อมูลไม่มากเกินที่จะนำมาใช้พัฒนางานได้จริง
  • รพ.สต.คอกช้าง  ดูแลคนไข้เบาหวานประจำ  พบว่าการดูแลเท้าของตนเองยังได้ไม่เท่ามาตรฐาน  เพิ่มทบทวนกรอบแนวคิดการวิจัย  ถ้าเขียนตัวแปรต้น  ตัวแปรตามชัด  จะง่ายตอนวิเคราะห์
  • รพ.สต.สระใคร  ชื่นชมคุณไมตรี   กระตือรือร้น  ไม่เฉพาะเรื่องของตนเอง  ถามแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ดีมาก  เป็นบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้ที่สนุกสนาน  ต่างก็เป็นอาจารย์ให้กันและกัน  เสนอเรื่อง  ประสิทธิผลการใช้ทรายอะเบทควบคุมโรคไข้เลือดออก  ขอบเขตงานวิจัยชัด  กลุ่มตัวอย่างชัด  นำเสนอเครื่องมือเก็บข้อมูลชัด  ช่วยกันเตรียมถึงการวิเคราะห์  การใช้ SPSS
  • มี  ๒  เรื่อง  คล้ายกันมิได้นัดหมาย  Action research  วิจัยเชิงคุณภาพ  และมีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย  จากงานให้คำปรึกษา  การพัฒนาเครือข่ายป้องกันและรักษาวัณโรค  อำเภอสระใคร 
  • และจากงานทันตฯ   การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเด็กสระใครฟันดี  ซึ่งมี Baseline data แล้ว  มีกิจกรรมพัฒนา คือ การวางแผนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน  ขยายจาก  ๘  เป็น ๑๑  โรงเรียน  การสนับสนุนงบประมาณบูรณาการการเรียนการสอน  การบริการทันตกรรมป้องกันเคลือบหลุมและร่องฟัน  การฝึกทักษะแปรงฟันและทดสอบประสิทธิภาพ  น้องนกนำเสนอออกแบบการวัดผลของแต่ละกิจกรรม 
  • ข้อมูลเชิงคุณภาพ  อิ่มตัว  ตรวจสอบ Triangulation  วิเคราะห์อุปนัย  Content analysis
  • ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย
  • เพื่อน ๆ สนใจการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหมือนกัน  ช่วงวิเคราะห์ข้อมูล  อาจต้องเพิ่มวิชาการส่วนนี้ 

 

 

เขียน 21 May 2012 @ 23:56 ()


ความเห็น (0)