อนุทิน 108190 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๒๕. บูรณาการการเรียนรู้สำหรับคนทำงานชุมชนของ กฟผ

ออกแบบกระบวนการและซ้อมทบทวน เพื่อใช้วิธีถอดบทเรียน ให้พนักงานของ กฟผ นำเอาประสบการณ์ที่ได้ลงไปทำโครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาสังเคราะห์บทเรียน พร้อมกับเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาแผนปรับปรุงกลวิธีการทำงานกับชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ด้วยกระบวนการสื่อสารเรียนรู้บนการดำเนินโครงการ การพัฒนาเครือข่ายชุมชน และการทำงานในแนวประชาคม เพื่อทำงานชุมชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการของ กฟผ ให้มีความเหมาะสมกับเงื่อนไขแวดล้อมปัจจุบันได้ดียิ่งๆขึ้น

เขียน 15 May 2012 @ 17:56 () แก้ไข 15 May 2012 @ 17:57, ()


ความเห็น (0)