อนุทิน 107950 - ชาญโชติ

ชาญโชติ

กิจกรรมล่องเรือคลองด่าน คลองบางหลวง “ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิถีดั้งเดิมเมืองบางกอก” วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมอิโคโมสไทย กำหนดการ 8.00 น. ลงเรือ ที่ท่าช้างวังหลวง ชมความงามของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา 9.00 น. เดินทางเข้าสู่คลองบางหลวงและคลองด่าน ผ่านโบราณสถานและสถานที่สำคัญหลายแห่ง ไปเริ่มต้น การขึ้นชมวัดที่ วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร ในบริเวณปากคลองด่าน เป็นวัดโบราณที่พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นตามดำริของเจ้าจอมน้อยผู้ทรงมีความสามารถทางการละคร และพระราชทานนามวัดไว้ให้เป็นอนุสรณ์ นำชมโบราณสถาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระประธาน 28 องค์ หลวงพ่อฉันสมอ และรับฟังการ บรรยาย เกี่ยวกับโครงการ อาษา อาสา สถาปัตยกรรมไทย เพื่อการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎก วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร พร้อมรับประทานอาหารว่าง 10.00 น. ลงเรือเดินทางต่อไปยัง วัดนางนอง วรวิหาร วัดโบราณที่ปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน เป็นวัดที่ทรงสร้างในบริเวณนิวาศสถานเดิมของพระศรีสุลาลัย พระราชชนนี นำชมโบราณสถาน นมัสการพระประธานทรงเครื่องชมภาพจิตรกรรมเรื่องสามก๊ก แห่งเดียวในประเทศไทย 10.40 น. เดินทางต่อไปยัง วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3 ที่ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นตั้งแต่ดำรง พระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ นำชมโบราณสถานซึ่งเป็นต้นแบบ งานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบพระราชนิยม และศาลาราย เจดีย์ถะ ในแบบจีน 11.20 น. ลงเรือออกเดินทางไปยังบ้านศิลปิน คลองบางหลวง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ บ้านศิลปิน คลองบางหลวง จากความตั้งใจที่จะอนุรักษ์คุณค่าของอาคารเก่า อายุร่วมร้อยปีนี้ไว้นำมาซึ่งการได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ชมบรรยากาศ และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านศิลปิน ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะคำนาย ณ บ้านศิลปิน 14.30 น. เดินทางไป วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร วัดเก่าแก่ของบางกอกที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ และนำพระประธานเดิมที่นี่ไปประดิษฐาน เป็นพระประธานที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยเราจะยังได้ชมร่องรอยงานศิลปกรรมบางอย่างที่ย้อนไปได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา 15.30 น. ลงเรือเดินทางกลับสู่ท่าช้างวังหลวง 16.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

วิทยากร ประจำเรือ อ.บุญยกร วชิระเธียรชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประจำฐาน    ดร.วสุ โปษยะนันทน์ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
อ.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณโกะ บ้านศิลปิน  (ชุมพล อักพันธานนท์)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 999 บาท

รายได้ทั้งหมดสมทบกองผ้าป่าอาษาสามัคคีเพื่อการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎกวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณวราภรณ์ ไทยานันท์

โทรศัพท์ 0 2628 8288 โทรสาร 0 2628 8289
Email  [email protected]
เขียน 09 May 2012 @ 17:17 ()


ความเห็น (0)