อนุทิน 107839 - ประเสริฐ สังข์รัมย์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ผู้รายงาน นายประเสริฐ สังข์รัมย์

สถานศึกษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิต กับสิ่งแวดล้อม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 49 คน ซึ่งได้มาจากการซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มและใช้วิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 8 ชุด ที่ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เทียบกับค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ซึ่งประเมินได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 ถือว่าเหมาะสมมากที่สุด 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่า ความยากระหว่าง 0.37 – 0.67 มีอำนาจจำแนกระหว่าง 0.44 – 1.00 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 3) แบบวัดความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ ที่มีอำนาจจำแนกระหว่าง 0.22 – 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที t-test (Dependent Samples) ผลการรายงานปรากฏว่า
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.49/85.74 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.72

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

เขียน 06 May 2012 @ 23:55 () แก้ไข 06 May 2012 @ 23:56, ()


ความเห็น (0)