อนุทิน 107751 - สุรีพร ประภาหาร

บทความ  เรื่อง  การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย  2) เปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประชากรเป็นเด็กปฐมวัย ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ส่วนกลุ่มทดลองผู้วิจัยได้ใช้เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ทั้งหมด 19 คน กลุ่มตัวอย่างกำหนดแบบเจาะจง การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2546 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน จำนวน 24 แผน และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 ข้อ

                ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบด้วย      ขั้นเตรียม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการเลือกนิทาน กำหนดคำถาม สร้างกิจกรรม และขั้นจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบด้วย ขั้นนำ ขั้นดำเนินการเล่านิทาน และขั้นสรุป ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน ผลปรากฏว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานมีคะแนนพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เขียน 04 May 2012 @ 16:02 ()


ความเห็น (0)