อนุทิน 107620 - ภาวนา

ภาวนา

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาคุณธรรมด้านจิตอาสาโดยใช้กิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์นักเรียน

                    โรงเรียนบ้านเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย             นางสาวภาวนา  กาละพันธ์

โรงเรียน          โรงเรียนบ้านเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  ปีที่พิมพ์ 2554

 

บทคัดย่อ

 

 

            การศึกษาวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านจิตอาสาโดยใช้กิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าขาม โดยศึกษาจากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน โดยวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยปฏิบัติการ และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา

          ผลการวิจัย พบว่า ผลของการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวี-สตาร์พบว่านักเรียนกล้าแสดงออก  มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  มีความสุข  สนุกสนานในการจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์  มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ เกิดปิติปลื้มในบุญ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะจัดกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม ปรึกษาหารือกันระหว่างร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี  นักเรียนมีจิตอาสาในกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์   ได้คิดได้แสดงออกด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง/กลุ่ม อยู่ในระดับพอใช้  สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวี-สตาร์ อยู่ในระดับดี ผลการประเมินการจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ พบว่า การมีส่วนร่วมและความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน การประชุมวางแผนและการเตรียมงาน เป็นกิจกรรมที่ฝึกนักเรียนในเรื่องความสามัคคี เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ให้ ฝึกการระดมทุน อยู่ในระดับ มาก  การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง และชุมชน อยู่ในระดับ มากที่สุด  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีความอดทน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นตัวเอง อยู่ในระดับ มากที่สุด  ผลจาการสะท้อนการจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถในด้านการเป็นผู้นำ  คุณธรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ จิตอาสา การเสียสละ ความมีน้ำใจ   ความสามัคคี ความอดทน การมีวินัย  ความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และพระสงฆ์ต่อการจัดกิจกรรมเห็นว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  

เขียน 01 May 2012 @ 16:35 ()


ความเห็น (0)