อนุทิน 107506 - นาง สุวรรณี สิมลา

1.ผู้นำเสนอ นางสาวอนุธิดา สารทอง เลขที่ 128

2.ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

3.ข้อดี เทคนิคการนำเสนอ 3

4.ข้อปรับปรุง 2

5.ข้อเสนอแนะ ควรใช้ภาษาเป้นทางการ 2

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

7.ขนาดตัวอักษร 2

8.สีตัวอักษร ตัวอักษรเล็ก 1

9.การออกแบบพื้นหลัง พื้นหลังมืดไป 1

10.ภาพประกอบ 2

11.เสียงประกอบ 1

12.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 1

13.วิธีการนำเสนอ powerpoint 3

14.เทคนิคพิเศษอื่น 2

เขียน 28 Apr 2012 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)