อนุทิน 107495 - ครู รัชฎาภรณ์ ปัญญาวงศ์

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางวราภรณ์ วุฒิสาร 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบที่ 1)กับการสอนตามคู่มือครู 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง ขนาดตัวอักษรเล็กไป 5.ข้อเสนอแนะ ปรับตัวหนังสือให้เหมาะกับหน้ากระดาษ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 2 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 2 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 2 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางทิวากร วงศ์วิชิต 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 2 ) 2.สีตัวอักษร ( 2 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางนิตยา นวลมณี 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 2 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวอมรพันธุ์ บุญมาวงษา 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสุธิดา ศรีลาดเลา 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นายชูชีพ เหลือผล 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอร์ เรื่องอินเตอร์เนตเบื้องต้น 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวอนุธิดา สารทอง 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนโยธินบำรุงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวเกศินี คำเกษ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบ 4 mat และการเรียนรู้แบบปกติ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางเกษร พรหมวงษ์ซ้าย 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด(Mind Mapping) 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 2 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางอัจฉรา เหลือผล 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 2 ) 4.ภาพประกอบ ( 3 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสุรีพร ประภาหาร 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง ขนาดตัวหนังสือเล็ก 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางชินตา สุภาชาติ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 3 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือรูปแบบSTAD 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวเกศกนก ศรีมณีรัตน์ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นายเชาวฤทธิ์ จันฤาชัย 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกรูปสะกดคำ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางฉวีวรรณ กุดหอม 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่มวิชาดนตรีไทย 1(ศ31101)โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 3 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสุพัสษา บุพศิริ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางรูปภาพของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่านิทานประกอบรูปภาพ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางอินอ้อย ชัยลา 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การสร้างโปรแกรมมัลติมิเดียเรื่องการผลิตบทเรียนช่วยสอนสำหรับครูประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

เขียน 28 Apr 2012 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)