อนุทิน 107478 - อรัญญา

อรัญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางราชฎาภรณ์   ปัญญาวงค์

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  

4.ข้อปรับปรุง       ตัวหนังสือเล็ก บางแผ่นงาน

5.ข้อเสนอแนะ    ควรใช้ตัวหนังสือใหญ่อ่านได้ชัดเจน

 6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  20

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นาง สาวสุพัสษา  บุพศิริ

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ทางรูปภาพของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่านิทานประกอบรูปภาพ

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  

4.ข้อปรับปรุง       สีพื้นหลังไม่สัมพันธ์กับตัวหนังสือ ทำให้อ่านยาก

5.ข้อเสนอแนะ    ควรใช้สีตัวหนังสือให้อ่านง่าย

 6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  19

 

 

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางอินอ้อย  ชัยลา  

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การสร้างโปรแกรมมัลติมีเดีย เรื่องการผลิตบทเรียนช่วยสอนสำหรับครูประถมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  

4.ข้อปรับปรุง       สีพื้นหลัง กับตัวหนังสือไม่เหมาะสม

5.ข้อเสนอแนะ    ควรใช้สีพื้นหลังที่สีไม่แสบตาผู้อ่าน

 6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  2

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  18

 

 

 

 

เขียน 28 Apr 2012 @ 12:19 () แก้ไข 29 Apr 2012 @ 09:56, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นข้อความที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการโพสต์ในอนุทินเลยค่ะ ขอความกรุณาเปลี่ยนที่บันทึกเถิดค่ะ