อนุทิน 107440 - อรัญญา

อรัญญา

ชื่อผู้ส่งงาน  นางอรัญญา   ช่วยวัฒนะ  รหัสนักศึกษา  55421231132  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางวราภรณ์   วุฒิสาร

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา

3. ข้อดี   เนื้อหาครบถ้วน  ชัดเจนสมบูรณ์

4.ข้อปรับปรุง   ตัวหนังสือเล็ก  เนื้อหามากไป  

5.ข้อเสนอแนะ   ควรใช้อักษรที่ใหญ่กว่านี้  เพื่อผู้ฟังที่อยู่ด้านหลัง ๆ มองเห็นชัดเจนและสามารถอ่านได้

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  2

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  2

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  20

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางทิวากร     วงศ์วิชิต

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

3. ข้อดี   เนื้อหาครบถ้วน  ชัดเจนสมบูรณ์ มีรูปภาพประกอบ

4.ข้อปรับปรุง   พื้นหลังสีมืดเกินไป  

5.ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สีพื้นหลังให้สว่างขึ้นเล็กน้อย

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  2

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  20

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางนิตยา        

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

3. ข้อดี  

4.ข้อปรับปรุง  

5.ข้อเสนอแนะ  

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 

2.สีตัวอักษร 

3.การออกแบบพื้นหลัง

4.ภาพประกอบ

5. เสียงประกอบ

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 

7.วิธีการนำเสนอ power point 

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ 

9. สรุปผลการประเมิน 

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวอมรพันธุ์     บุญมาวงษา

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

   ปีที่ 4    ที่ เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ

3. ข้อดี   เนื้อหาครบถ้วน  ชัดเจนสมบูรณ์  รูปภาพประกอบน่าสนใจ 

4.ข้อปรับปรุง   การจัดรูปแบบตัวอักษรยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควร  ใช้สีตัวอักษรอ่านยาก  

5.ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สีพื้นหลังให้สว่างขึ้นเล็กน้อย

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  22

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางสุธิดา   ศรีลาดเลา

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   ผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   ปีที่ 4    ที่ เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ

3. ข้อดี   ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน

4.ข้อปรับปรุง    ไม่มี

5.ข้อเสนอแนะ    ไม่มี

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 3

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  24

 

 

 

 

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นายชูชีพ   เหลือผล 

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์  เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

3. ข้อดี   ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน  มีเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ

4.ข้อปรับปรุง    ไม่มี

5.ข้อเสนอแนะ    ไม่มี

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 3

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  24

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวภัทรนันต์  บุญมาก

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อส่งเสริมความสามารถมนการคิดเชิงเหตุผลของเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอบำเหน็จณงค์  จังหวัดชัยภูมิ

3. ข้อดี   ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน

4.ข้อปรับปรุง    เนื้อหาตัวอักษรมากเกินไป

5.ข้อเสนอแนะ    ควรนำมาเฉพาะเนื้อหลักสำคัญมานำเสนอ

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  21

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวอนุธิดา   สารทอง

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

3. ข้อดี   ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน มีเทคนิคการนำเสนอน่าสนใจดี

4.ข้อปรับปรุง     การนำเสนอของแถบประโยค ทำให้ผู้ฟังและผู้ดูตาลาย

5.ข้อเสนอแนะ     ควรนำตัวอักษรมาพร้อมกันทีเดียวในแต่ละหน้างาน

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  2

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  22

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวเกศินี  คำเกษ

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนแบบปกติ

3. ข้อดี   ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน  

4.ข้อปรับปรุง     เนื้อหามากเกินไป

5.ข้อเสนอแนะ      ควรนำเสนอเฉพาะหัวข้อ แล้วผู้นำเสนอมาอธิบายเพิ่มเติม

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  22

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางเกษร      พรหมวงษ์ซ้าย

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด ( Mind  Mapping)

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

4.ข้อปรับปรุง     พื้นหลังที่มีสีสันน่าสนใจ

5.ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สีพื้นหลังที่มีสีสัน  ทำให้น่าสนใจมากกว่านี้   

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  21

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางอัจฉรา   เหลือผล

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ    การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่องสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

4.ข้อปรับปรุง      ไม่มี

5.ข้อเสนอแนะ       ไม่มี

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  23

 

เขียน 28 Apr 2012 @ 10:54 ()


ความเห็น (0)