อนุทิน 107433 - ดาระณี

ดาระณี

ผู้นำเสนอ      นางวราภรณ์  วุฒิสาร   เลขที่  112                   

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบที่ 1)กับการสอนตามคู่มือครู

ข้อดี  เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ 

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)       ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ      นางทิวากร  วงศ์วิชิต   เลขที่  124

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ของ ป.5 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัย

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)       ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวอมรพันธุ์ บุญมาวงษา     เลขที่   117

ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ

ข้อดี  เป็นงานวิจัยที่มีเนื้อหาน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวสุธิตา  ศรีลาดเลา     เลขที่   137

ชื่อเรื่อง  ผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี   เป็นการนำเสนอที่กะทัดรัด  เข้าใจง่าย

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ  นายชูชีพ  เหลือผล     เลขที่   102

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการแก้ปัยหาเป็นฐานร่วมกันบนเครือข่านอินเตอร์เน็ต

ข้อดี   รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวภัทรนันท์  บุญมาก   เลขที่  113 

ชื่อเรื่อง  การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถ  ในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลบ้านห้วยทราย  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อดี เป็นงานวิจัยที่มีเนื้อหาน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวอนุธิดา  สารทอง   เลขที่   128

ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบำรุง  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี  เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวเกศินี  คำเกษ     เลขที่   109

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบ 4MAT และการเรียนรู้แบบปกติ

ข้อดี   เนื้อหาครอบคลุม  เข้าใจง่าย

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ นางเกษร    พรหมวงษ์ซ้าย     เลขที่   133

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้แผนผังความคิด (MIND  MAPPING)

ข้อดี   เป็นงานวิจัยที่มีเนื้อหาน่าสนใจ  เข้าใจง่าย

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ   นางอัจฉรา  เหลือผล    เลขที่   101

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยใช้การสอนแบบค้นพบ  เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อดี   เป็นงานวิจัยที่ดี  น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ      นางสุรีพร  ประภาหาร   เลขที่  135                 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย

ข้อดี  การนำเสนอสั้น  เข้าใจง่าย

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)       ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ      นางนิตยา  นวลมณี   เลขที่ 106                 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี   เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)       ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ      นางชินตา  สุภาชาติ   เลขที่ 122                 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

ข้อดี   เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ 

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)       ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ      นางสาวยุพิน  ปัญญาประชุม   เลขที่ 115                 

ชื่อเรื่อง   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบร่วมมือรูปแบบ STAD

ข้อดี   เป็นรูปแบบการวิจัยที่น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)       ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ      นางสาวเกศกนก  ศรีมณีรัตน์   เลขที่  130                

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี   เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ      นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย   เลขที่ 131                 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี   มีเนื้อหาครอบคลุม  เข้าใจง่าย

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ      นางฉวีวรรณ  กุดหอม   เลขที่ 125                 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่ม  วิชาดนตรีไทย 1  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา  สพป.ราชบุรี

ข้อดี   เป็นงานวิจัยที่มีหลายรูปแบบ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)      ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ     นางรัชฎาภรณ์  ปัญญาวงศ์      เลขที่  138                  

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ข้อดี  เป็นวิจัยที่น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)       ได้ระดับ 3

 

ผู้นำเสนอ    นางสุพัสษา  บุพศิริ      เลขที่   120                

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์การเล่านิทานประกอบรูปภาพ  ของเด็กปฐมวัย

ข้อดี  เนื้อหางานวิจัยครอบคลุม

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

                5.  เสียงประกอบ (3)

                6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า  (3)

                7.  วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด  การออกเสียง  (3)

                8.  เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี  (3)

                9.  สรุปผลการประเมิน  (อยู่ข้างบน)       ได้ระดับ 3

ผู้นำเสนอ    นางอินอ้อย  ชัยลา     เลขที่  119                 

ชื่อเรื่อง  การสร้างโปรแกรมมัลติมิเดีย  เรื่องการผลิตบทเรียนช่วยสอน  สำหรับครูประถมศึกษาสื่อการสอนคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ข้อดี  เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)      (มาก 3)          ได้ระดับ 3

เกณฑ์  (ให้เป็นระดับ  1,2,3)

                1.  ขนาดตัวอักษร   (3)

                2.  สีตัวอักษร  (3)

                3.  การออกแบบพื้นหลัง  (3)

                4.  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  (3)

             &n

เขียน 28 Apr 2012 @ 10:31 () แก้ไข 28 Apr 2012 @ 12:12, ()


ความเห็น (0)