อนุทิน 107403 - ธัญญรัตน์

ผู้ส่งผลประเมิน  นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ  55421231123 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

 ผู้นำเสนอ นางอินอ้อย  ชัยลา  5542123119

ชื่อเรื่อง  การสร้างโปรแกรมมัลติมีเดีย เรื่องการผลิตบทเรียนช่วยสอนสำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ข้อดี สีพื้นสว่างมาก

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรบางแผ่นเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวสุพัสษา  บุพศิริ  55421231120

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางรูปภาพของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบหุ่นและการเล่านิทานประกอบรูปภาพ

ข้อดี เลือกตัวอักษรได้เหมาะสม

ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังบางแผ่นดูเข้มเกินไป

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 16 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางรัชฎาภรณ์  ปัญญาวงค์

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ข้อดี 

ข้อปรับปรุง  ตัวอักษรเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ การใช้พื้นที่ในการนำเสนอควรให้ครอบคลุมสมดุลกัน

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางฉวีวรรณ  กุดหอม 55421231125

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ ทำงานกลุ่ม วิชาดนตรีไทย 1 (ศ31101) โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

ข้อดี เลือกสีตัวอักษรได้น่าติดตามดี

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 16 คะแนน

 

 ผู้นำเสนอ นายเชาวฤทธิ์  จันฤาไชย 55421231131 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ

ข้อดี  สีพื้นหลากหลายดี

ข้อปรับปรุง สีพื้นสว่างเกินไปมองไม่เห็นตัวอักษร,ตัวอักษรเยอะเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรเลือกสีตัวอักษรให้สอดคล้องกับสีพื้นหลังด้วย

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวเกศกนก  ศรีมณีรัตน์

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี  พื้นหลังใช้สีเหมาะสมสว่าง

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรควรเลือกแบบที่อ่านง่ายกว่านี้

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน

ผู้นำเสนอ  นางสาวยุพิน   ปัญญาประชุม  55421231115

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD กับวิธีสอนแบบปกติ

ข้อดี  พื้นหลังใช้สีเหมาะสม

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรใหญ่เกินไป

ข้อเสนอแนะ ปรับขนาดตัวอักษรไม่ให้เต็มหน้าจนเกินไป

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวชินตา  สุภาชาติ 55421231122

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

ข้อดี  สีสันสวยงามน่าติดตาม

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรขึ้นอีกเล้กน้อย

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ นางนิตยา  นวลมณี 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี การออกแบบสไลด์ดูสอดคล้องดี

ข้อปรับปรุง ชื่อเรื่องกลมกลืนกับพื้นหลังทำให้มองไม่ชัด

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 17 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ นางสุรีพร  ประภาหาร  55421231135

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย

ข้อดี สีพื้นสบายตา

ข้อปรับปรุง บาหน้าตัวอักษรเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 16 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางอัจฉรา  เหลือผล  55421231101

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี  สีสันสวยงามสดใสดี

ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3

9.สรุปผลการประเมิน 21 คะแนน

ผู้นำเสนอ  นางเกษร  พรหมวงษ์ซ้าย 5542123133

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คริตศาสตร์ เรื่องการแปรงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดดยใช้แผนผังความคิด (Mild Mapping)

ข้อดี  สีตัวอักษรเหมาะสม

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเยอะเกินไป

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 17 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวเกศินี  คำเกษ  55421231109

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ข้อดี  ตัวหนังสือเหมาะสม

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ พื้นหลังดูเข้มเกินไปควรเลือกสีสันสดใสจะดีขึ้น

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 17 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวอนุธิดา  สารทอง  55421231128

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี  สีสันสวยงามไม่น่าเบื่อ

ข้อปรับปรุง บางหน้าสีพื้นหลังเด่นกว่าเนื้อหาทำให้อ่านตัวอักษรไม่ออก

ข้อเสนอแนะ สีพื้นกับสีตัวอักษรควรไม่กลมกลืนกันเพราะจะทำให้อ่านไม่ได้

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 18 คะแนน

ผู้นำเสนอ นางสาวภัทรนันท์  บุญมาก  55421231113

ชื่อเรื่อง การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ความคิดเชิงเหตุผลของเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อดี  พื้นหลังสีสบายตัวเหมาะสม

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรบางหน้าควรเลือกที่มองเห็นชัดจน

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3

9.สรุปผลการประเมิน 17 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นายชูชีพ  เหลือผล  55421231102

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอเรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ข้อดี  เลือกใช้สีได้สวยงาม

ข้อปรับปรุง ควรมีเมนูหลักขึ้นมา

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3

9.สรุปผลการประเมิน 22 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางสุทธิดา  ศรีลาดเลา

ชื่อเรื่อง  ผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทบาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี  สีสวยงาม

ข้อปรับปรุง บางหน้าตัวอักษรเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ สีพื้นหลังเข้มเกินไปในบางหน้า

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 19 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ นางสาวอมรพันธุ์  บุยมาวงษา  55421231117

ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ

ข้อดี  สีสันสวยงาม

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรขนาดไม่เท่ากันกระจัดกระจายในบางหน้า

ข้อเสนอแนะ มีบางหน้าที่แบบตัวอักษรไม่เหมือนกัน

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3) 

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3

9.สรุปผลการประเมิน 19 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางทิวากร  วงศ์วิชิต  55421231124

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี  ข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรควรเน้นให้ตัวหนาขึ้นจะอ่านง่ายยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ พื้นหลังเข้มเกินไป

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน

 

ผู้นำเสนอ  นางวราภรณ์ วุฒิสาร 55421231112

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบที่ 1)กับการสอนตามคู่มือครู

ข้อดี  ข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวอักษรควรขนาดใหญ่สามารถมองเห็นชัดเจน

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร  1

2.สีตัวอักษร 1

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน 13 คะแนน

เขียน 28 Apr 2012 @ 09:12 () แก้ไข 28 Apr 2012 @ 12:15, ()


ความเห็น (0)