อนุทิน 107402 - นาง นิตยา นวลมณี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่อง น้ำและอากาศบนโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางนิตยา นวลมณี อาจารย์ที่ปรึกษา นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านคำสว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศบนโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศบนโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง น้ำและอากาศบนโลก แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.30 – 0.75 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 0.27 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง 0.38 – 0.66 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล (E.I) และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที t – test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.88/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 , S.D. = 0.25 )
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องน้ำและอากาศบนโลก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 0.6939 คิดเป็นร้อยละ 69.39
5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , S.D. = 0.32 )
จากการวิจัย พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อนวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และมีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาใช้เป็นสื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอน เรื่อง น้ำและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เขียน 28 Apr 2012 @ 09:10 ()


ความเห็น (0)