อนุทิน 107366 - ศรีกรม

  ติดต่อ

๒๖ เม.ย. ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาและออกแบบระบบการจัดการความรู้(KM)

๒๗ เม.ย. ประชุมชี้แจงกาจัดทำตัวชีวัดที่ ๔.๑,๔.๒  และ ๓.๑  ตามลำดับ

 ตอนเย็นมีงานเลี้ยงของสำนักงานฯ

คติ "...คนเราฉลาดรู้ที่จะรับคำแนะ แต่ไม่ฉลาดพอที่จะนำไปปฏิบัติ..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)