อนุทิน 107366 - ศรีกรม

ศรีกรม

๒๖ เม.ย. ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาและออกแบบระบบการจัดการความรู้(KM)

๒๗ เม.ย. ประชุมชี้แจงกาจัดทำตัวชีวัดที่ ๔.๑,๔.๒  และ ๓.๑  ตามลำดับ

 ตอนเย็นมีงานเลี้ยงของสำนักงานฯ

คติ "...คนเราฉลาดรู้ที่จะรับคำแนะ แต่ไม่ฉลาดพอที่จะนำไปปฏิบัติ..."

เขียน 27 Apr 2012 @ 14:34 ()


ความเห็น (0)