อนุทิน 107360 - นาง สุภาภรณ์ สุ น้อยทรงค์

 ผู้ประเมินการนำเสนอ นางสุภาภรณ์  น้อยทรงค์  55431231105 สาจาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางวิลัยพร  วรรณวิจิตร์

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การฝึกบริหารจิตตามวิธีของโยคะที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ในการวาดรูประบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. ข้อดี   เทคนิคการนำเสนอดี

4.ข้อปรับปรุง   ตัวหนังสือเล็ก  เนื้อหามากไป บางเฟรม ใช้สีพื้นหลังมืดทำให้มองไม่ชัด

5.ข้อเสนอแนะ   ควรใช้ตัวอักษรขนาด   32

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  2

2.สีตัวอักษร  2

3.การออกแบบพื้นหลัง 1

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 1

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  2

7.วิธีการนำเสนอ power point  2

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  15

ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวศิราณี   กลางประพันธ์

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การฝึกปฏิบัติชุดการเรียนรู้  เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึม  สำหรับนักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

3. ข้อดี   ตัวหนังสือมองเห็นชัด มีเทคนิคการนำเสนองานดีมาก

4.ข้อปรับปรุง   เสียงการนำเสนอไม่ชัด

5.ข้อเสนอแนะ   ไม่มี

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  20

 

ชื่อผู้นำเสนอ   นางดวงฤดี   แก้วเสถียร

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   ผลขอการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ข้อดี  ตัวหนังสือเหมาะสมดี

4.ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังมืดเกินไป เนื้อหามากเกินไป

5.ข้อเสนอแนะ  ควรใช้สีพื้นหลังให้สว่างกว่านี้

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง  2

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 1

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

7.วิธีการนำเสนอ power point 2

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  16

เขียน 27 Apr 2012 @ 10:42 ()


ความเห็น (0)