อนุทิน 107358 - นาง สุภาภรณ์ สุ น้อยทรงค์

ผู้ส่งผลประเมิน  นางสุภาภรณ์  น้อยทรงค์  55421231105 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผู้นำเสนอ  รังรอง  วภักดิ์เพชร  55421231104
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อดี  ข้อมูลชัดเจน
ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือบทนำมากเกินไป
ข้อเสนอแนะ ควรนำเสนอเฉพาะหัวข้อหลัก
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 2
2.สีตัวอักษร 2
3.การออกแบบพื้นหลัง 2
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2
9.สรุปผลการประเมิน 16 คะแนน
ส่งเมล [email protected]

ผู้นำเสนอ  นายไพฑูรย์  เขียวรัตน์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อดี  เนื้อหากระชับชัดเจนดี
ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังมืดจนเกินไป
ข้อเสนอแนะ  -
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 2
2.สีตัวอักษร 2
3.การออกแบบพื้นหลัง 2
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2
9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน
ส่งเมล [email protected]

ผู้นำเสนอ นางดาระณี  ภูนิคม 55421231121
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน
ข้อดี สีตัวอักษรบ่งบอกแต่ละหัวข้อชัดเจน
ข้อปรับปรุง ตัวการ์ตูนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ การใช้เส้นโยงหัวข้อควรขึ้นมาพร้อมกับหัวข้อ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 3
2.สีตัวอักษร 3
3.การออกแบบพื้นหลัง 3
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2
9.สรุปผลการประเมิน 19 คะแนน
ส่งเมล [email protected]

ผู้นำเสนอ นายสว่าง พิมพิชัย เลขที่ 7
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อดี สีตัวอักษรมีความหลากหลายดี
ข้อปรับปรุง ตัวการ์ตูนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องควรนำออก
ข้อเสนอแนะ ตัวอักษรเยอะเกินไป
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 2
2.สีตัวอักษร 3
3.การออกแบบพื้นหลัง 2
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี)2
9.สรุปผลการประเมิน 16 คะแนน
ส่งเมล [email protected]
ผู้นำเสนอ นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย
ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านความคิดอย่ามีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กับการสอนปกติ
ข้อดี ตัวแปรชัดเจน
ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือติดกันทำให้อ่านยาก
ข้อเสนอแนะ พื้นหลังใชสีมืด
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 2
2.สีตัวอักษร 2
3.การออกแบบพื้นหลัง 1
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 2
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2
9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน

เขียน 27 Apr 2012 @ 10:16 ()


ความเห็น (0)