อนุทิน 107338 - นาง วราภรณ์ วุฒิสาร

             คะแนนการประเมินการนำเสนองานของนักศึกษา

ชื่อ – สกุล ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร การออกแบบ พื้นหลัง ภาพ ประกอบ เสียงประกอบ เทคนิคการเคลื่อนไหว วิธีการนำเสนอ เทคนิคพิเศษอื่นๆ สรุป นางสาวรังรอง วภักดิ์เพชร (การพัฒนาชุดการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) 2 2 2 2 2 2 1 - 13 นายไพฑูรย์ เขียวรัตน์
(การพัฒนาโปรแกรมการฝึก อบรมแนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตน เอง ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 2 2 3 2 2 3 2 - 16 นางดาระณี ภูนิคม (การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน) 2 2 2 2 2 2 2 - 14 นายสว่าง พิมพิชัย (ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อินทรีย์ กับ วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ) 2 2 2 2 2 2 3 - 15 นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย (การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา ศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ ) 2 2 2 2 2 2 2 - 14 นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ (การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ) 3 2 2 2 2 2 2 - 15 นางดวงฤดี แก้วเสถียร (ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อการนำเสนอข้อความ) 3 2 2 2 2 3 2 - 16 นางสุภาภรณ์ น้อยทรง (การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) 2 3 2 2 2 2 2 - 15 นางสาวปราณี กุลมิน (การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 3 3 2 2 2 2 2 - 16 นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ (การพัฒนาการอ่านและการแจกลูกสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ) 2 3 2 2 2 2 2 - 15 นางกุลกนก เสียงล้ำ (การการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) 2 3 2 2 2 2 2 - 15 นางดุษฎี เหลาแหลม (การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดสภาพแวดล้อมฯ) 2 3 3 2 2 2 2 - 16 นางสาวศิราณี กลางประพันธ์ (การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติ ชุดการจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้อัลกอลิทึม ฯ) 3 3 2 2 2 2 2 - 16

เขียน 26 Apr 2012 @ 23:15 ()


ความเห็น (0)