อนุทิน 107327 - นาง วราภรณ์ วุฒิสาร

  ติดต่อ

                    ทำไมต้องสอนสองแบบ

     ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
    ทำไมต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย
    สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 1) กับการสอนตามคู่มือครู
    เมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วจะมีความสามารถเหมือน หรือแตกต่างกัน
    เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 1) กับการสอนตามคู่มือครู โดยใช้เนื้อหาที่มีเนื้อความชนิดเรื่องเล่าหรือแบบบรรยายเชิงจินตนาการ 
    ใช้แบบ ทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และใช้แบบสังเกตวัดพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย 
    วิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test แบบ Independent และแบบ Dependen
    แน่นอนนักเรียนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการทดลอง
  เขียน:  

ความเห็น (0)