อนุทิน 107324 - ภัทรนันต์

ภัทรนันต์

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านจริยธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่มีข่าวคราวการปล้นจี้ การคดโกงและอาชญากรรมไม่เว้นแต่ละวัน สาเหตุมาจากความละเลยในการสอนจริยศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสำคัญยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้น มีการเห็นแก่ตัว เยาวชนของชาติเคยชินกับระบบการแข่งขันตั้งแต่การเข้าเรียนในระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพ ฉะนั้นการพัฒนาคนในภาวะสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมีการแข่งขันกัน จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้คนมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการศึกษาด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ปรารถนาที่จะให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม ในปัจจุบันนี้ สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บุคคลในครอบครัวทั้งพ่อบ้าน แม่บ้าน จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเศรษฐกิจในครอบครัว ประกอบกับมีค่านิยมเรื่องการแต่งงานแล้วแยกครอบครัวไปอยู่อย่างอิสระ ทำให้การเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนเป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญของครอบครัวและสังคมรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับดังกล่าว จึงได้ระบุไว้ว่า รัฐบาลจะสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและให้มีปริมาณมากขึ้น ทั้งในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่เป็นความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนและปฐมวัย ซึ่งอยู่ในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเภทต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ดีรัฐบาลมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน อายุ 1-18 ปี ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานตามวัยและให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถพื้นฐานในการคิดแก้ปัญหาปรับตัว และนำการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตมาใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีทักษะชีวิต ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจ มีค่านิยมที่ถูกต้องตลอดจนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ โดยส่งเสริมบทบาทของสถาบันต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เขียน 26 Apr 2012 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)