อนุทิน 107321 - ภัทรนันต์

ภัทรนันต์

1ผู้นำเสนอ นางสาวรังรอง วภักดิ์เพชร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี ข้อความมากเกินไป

ข้อปรับปรุง ข้อความมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ข้อความมากเกินไปควรเอาแต่ข้อความสำคัญ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร ตัวหนังสือเล็ก 1

สีตัวอักษร ไม่เหมาะสม 1

การออกแบบพื้นหลัง สีกลมกลืนกันมากเกินไป 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว ไม่เหมาะสมกับเรื่อง 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า 2

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเร็วมากเกินไปอาจจะกลัวทันเวลา 1

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

ส่ง [email protected]

2ผู้นำเสนอ นายไพฑูรย์  เขียวรัตน์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมแนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี เหมาะสม

ข้อปรับปรุง ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องนำมาใส่

ข้อเสนอแนะ ข้อความมากเกินไปควรเอาแต่ข้อความสำคัญ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร ตัวหนังสือเล็ก 2

สีตัวอักษร 2

การออกแบบพื้นหลัง 3

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

3ผู้นำเสนอ นางดาระณี  ภูนิคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน

ข้อดี เนื้อหาเหมาะสม

ข้อปรับปรุง ข้อความมา

ข้อเสนอแนะ ข้อความมากเกินไปควรเอาแต่ข้อความสำคัญ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 3

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี

สรุปผลการประเมิน

4ผู้นำเสนอ นายสว่าง  พิมพิชัย

ชื่อเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เรื่อง อินทรีย์กับ      วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี เทคนิคดี

ข้อปรับปรุง ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ

ข้อเสนอแนะ ข้อความมากเกินไปควรเอาแต่ข้อความสำคัญ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร 2

การออกแบบพื้นหลัง 3

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

5ผู้นำเสนอ นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ         

ข้อดี ภาษาเป็นทางการ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือบางส่วนมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนควรนำมาแต่ข้อความสำคัญ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร 2

การออกแบบพื้นหลัง 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

5ผู้นำเสนอ นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์        

ข้อดี ภาษาเป็นทางการ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังควรเป็นแบบเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนควรนำมาแต

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร 2

การออกแบบพื้นหลัง 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

6ผู้นำเสนอ นางดวงฤดี  แก้วเสถียร

ชื่อเรื่อง  ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อการนำเสนอข้อความ        

ข้อดี ภาษาเป็นทางการ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังกลมกลืนกับตัวหนังสือมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนเล็กมากเกินไป

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

7ผู้นำเสนอ นางสุภาภรณ์  น้อยทรง

ชื่อเรื่อง  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม     

ข้อดี ตัวหนังสือ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังเข้มเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนเล็กมากเกินไป

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 2

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

8ผู้นำเสนอ นางสาวปราณี  กุลมิน

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย     

ข้อดี ตัวหนังสือเป็นรูปแบบเดียวกัน  พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังเข้มเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนเล็กมากเกินไป

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 3

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  3  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 2

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

9ผู้นำเสนอ นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการอ่านและการแจกลูกสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ     

ข้อดี ตัวหนังสือและภาพพื้นหลังชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพประกอบแสงน้อย

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือมากเกิน

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 2

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

10ผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ 

ชื่อเรื่อง  การการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     

ข้อดี ตัวหนังสือ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังเข้มเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนเล็กมากเกินไป

สรุปผลการประเมิน ระดับ    (น้อย 1)    (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 2

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

11ผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม

ชื่อเรื่อง      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดสภาพแวดล้อมฯ

ข้อดี ตัวหนังสือชัดเจน พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง บางหน้าข้อความมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรนำข้อนำมาข้อความสำคัญมานำเสนอ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 3

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 2

สรุปผลการประเมิน

12ผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติ ชุดการจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้อัลกอลิทึม ฯ

ข้อดี  ตัวหนังสือชัดเจน พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง บางข้อความให้พิมพ์

ข้อเสนอแนะ ควรนำข้อนำมาข้อความสำคัญมานำเสนอ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 3

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 3

สรุปผลการประเมิน

13ผู้นำเสนอ นางวิลัยพร  วรรณวิจิตร

ชื่อเรื่อง   การฝึกบริหารจิตตามวิธีของโยคะที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูประบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี    พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ข้อความมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรนำข้อนำมาข้อความสำคัญมานำเสนอ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 3

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 3

สรุปผลการประเมิน

14ผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ  ศรีประสงค์

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตกศาสตร์ชั้นม.4 โดยการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

ข้อดี    พูดชัดเจน น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง ข้อความมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรนำข้อนำมาข้อความสำคัญมานำเสนอ

สรุปผลการประเมิน ระดับ  (น้อย 1)  (ปานกลาง 2)  (มาก 3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร 3

การออกแบบพื้นหลัง 2

ภาพประกอบรวมทั้งการเคลื่อนไหว 2

เสียงประกอบเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคหน้า  2  

วิธีการนำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม พูดเสียงดังชัดเจน 3

เทคนิคอื่นๆถ้ามี 3

สรุปผลการประเมิน

 

เขียน 26 Apr 2012 @ 21:28 ()


ความเห็น (0)