อนุทิน 107196 - ฉวีวรรณ กุดหอม

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกี่ยวกับ Blended Learning โดย นิสิตปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

 1. นิยาม Blended Learning

   Blended Learning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ แบบผสมผสานเทคนิคการสอนหลายวิธีเข้าด้วยกันรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ เป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ
    แต่ปัจจุบัน Blended Learning หมายถึง การเรียนรู้แบบผสมผสาน 2 อย่างคือ 1)การสอนแบบพบหน้าหรือเผชิญหน้า (face to face) เป็นการสอนในห้องเรียนธรรมดา 2)การสอนแบบออนไลน์ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
  
 2. การนำเทคนิค Blended Learning ไปใช้ประโยชน์ Blended learning เป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาและเทคโนโลยี ,blended learning มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้เวลาในชั้นเรียนได้เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน Blended Learning ต้องมีการออกแบบในการสอน และควรจัดการสอนเป็น 2 ส่วน คือ

 3. จัดการสอนแบบครูผู้สอนกับนักเรียนพบหน้ากัน (face to face) และกำหนดเนื้อหา เวลาในการสอน

  1. จัดแบบออนไลน์ กำหนดรูปแบบการออนไลน์ กำหนดเนื้อหา และเวลา สำหรับการจัด Blended Learning ในเมืองไทยควรจัดแบบ 50/50 หมายถึงจัดแบบพบหน้ากันในห้องเรียนครึ่งหนึ่ง และจัดออนไลน์ครึ่งหนึ่ง การจัดสัดส่วนส่วน 50/50 นี้ก็สามารถจัดได้อีก 2 แบบคือ 1.แบบแนวตั้ง คือสอนแบบพบหน้า พุดคุย ซักถามกันในห้องเรียน หลังจากนั้นก็ให้เรียนแบบออนไลน์ เช่น ในหนึ่งสัปดาห์มีเวลาเรียน 4 ชั่วโมง ก็จัด 2 ชั่วโมงแรกเรียนแบบครูผู้สอนกับนักเรียนพบหน้ากัน (face to face) ส่วน 2 ชั่วโมงหลังเรียนออนไลน์ โดยจัดสลับแบบนี้ไปจนหมดเทอม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ใช้วิธีนี้
  2. แบบแนวนอน คือสอนแบบพบหน้า พุดคุย ซักถามกันในห้องเรียน ครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนทั้งหมด หลังจากนั้นก็ให้เรียนแบบออนไลน์ เช่น ในหนึ่งเทอมมีเวลาเรียน 40 ชั่วโมง ก็จัด 20 ชั่วโมงแรกเรียนแบบครูผู้สอนกับนักเรียนพบหน้ากัน (face to face) ส่วน 20 ชั่วโมงหลังเรียนออนไลน์จนหมดเทอม แต่ในการจัด Blended Learningในต่างประเทศนิยมจัดแบบ 20/80 โดย 10 % แรกคือครูพบกับนักเรียนชี้แจงแนะนำในการเรียน และเรียนแบบออนไลน์ 80 % ส่วน 10% หลังเป็นการสอบ
 4. ข้อจำกัด Blended Learning ผู้สอนต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียน นักเรียนบางคนอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเตอร์เน็ท และของผู้สอนเองบางครั้งครูอาจจะไม่มีความรู้ในอินเตอร์เน็ทเท่านักเรียน ผู้สอนต้องเข้าใจและมองเห็นภาพการผสมผสานว่าสามารถดำเนินการได้ดีเหมาะสม เพียงไร ส่วนผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนโดยวิธีเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด สถานที่และอุปกรณ์ ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ห้องเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วของอินเตอร์เน็ท ดังนั้นสรุปได้ดังนี้

 5. ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือถ่ายทอดความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว
 6. มีความล่าช้าในการปฏิสัมพันธ์
 7. การมีส่วนร่วมน้อย โดยผู้เรียนไม่สามารถมีส่วนร่วมทุกคน
 8. ความไม่พร้อมด้าน ซอฟแวร์ Software บางอย่างมีราคาแพง
 9. ใช้งานค่อนข้างยาก สำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้าน ซอฟแวร์ Software
 10. ผู้เรียนบางคนคิดว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะราคาอุปกรณ์ค่อนข้างสูง
 11. ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
 12. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างสูง ในการเรียนการสอนแบบนี้
 13. ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
 14. สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการใช้เครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต เกิดปัญหาด้านสัญญาณ
 15. ขาดการปฏิสัมพันธ์แบบ face to faec

แนวโน้ม Blended Learningการเรียนแบบผสมผสานขึ้นมาซึ่งคาดว่าในอนาคตนั้นการเรียนแบบผสมผสานจะมีการขยายตัวที่มากขึ้นตามรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ที่จะมีการเติบโตขึ้นมากกว่าปัจจุบัน จึงส่งผลให้การเรียนแบบผสมผสานนั้นมีการขยายวงกว้างออกไปจากเดิมยิ่งขึ้นอีก มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่การเรียนแบบออนไลน์นั้นจะมีการแผ่ขยายเข้ามา สู่การเรียนในชั้นเรียนอย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของ นางฉวีวรรณ กุดหอม เลขประจำตัว 55421231125 สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

การนำการเรียนการสอนแบบ Blended Learning มาใช้สำหรับการเรียนการสอนสำหรับผู้รายงาน ซึ่งมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสำคัญสำหรับยุคปัจจุบัน และสามารถจัดได้ เพราะโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรทุกส่วน แต่ความเหมาะสมในการแบ่งเวลานั้นค่อยๆข้างจะลำบาก เพราะสภาพการศึกษาของไทย รวมถึงความรับผิดชอบ และความใฝ่รู้เรื่องการเรียนหรือด้านวิชาการของนักเรียนค่อนข้างต่ำ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคอย่างสูง ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนก็เคยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ e- Learning แต่ก็มีปัญหาด้านความพร้อมของผู้เรียนคือผู้เรียนไม่มีเวลาในการเรียน e- Learning (ซึ่งใช้นอกเวลาเรียน) นักเรียนบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน นักเรียนบางคนไม่มีอินเตอร์เน็ท ทำให้การเรียนการสอน e- Learning ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้น นักเรียนพร้อมมากขึ้น ดังนั้นผู้รายงานคิดว่าน่าจะนำมาใช้กับนักเรียนได้บางส่วน เช่น ใช้กับห้องที่มีความพร้อม เนื้อหาที่เหมาะสม ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะมีความพร้อมมากกว่า

เขียน 23 Apr 2012 @ 15:15 ()


ความเห็น (0)