อนุทิน 107083 - ครูมา

ครูมา

ชื่อเรื่อง          :      รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน

                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา          :      นายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ 

ปีที่ศึกษา       :      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 8 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านจับใจความ จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ  โดยได้นำไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1      โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1  และ โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ในปีการศึกษา 2552 โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง กลุ่มเล็ก และแบบกลุ่มใหญ่ ทดลองนักเรียน จำนวน 3 คน จำนวน 9 คน และ 30 คน ตามลำดับ  

จากนั้นนำไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านนาแหลม (กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)   สำนักงานพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 7 คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยการทดสอบค่าที(  t -test)  และการหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาพบว่า

   1.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.43/80.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้

2.  ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน(                         = 24.14) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 11.21) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74  (µ =  4.74 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.45 (Ó = 0.45 )

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน 20 Apr 2012 @ 01:02 ()


ความเห็น (0)