อนุทิน 106966 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๕๒๕ |

"สบายตา โมเดล"

Book

ขออภัย มิได้ตั้งใจแนะนำวิธีการสอนใหม่นะครับ เพียงแต่ไปเดินร้าน Se-ed แล้วพบหนังสือเล่มนี้มา ชื่อ "สบายตา โมเดล : รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา (SBITHA MODEL)" เขียนโดย ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง

ระยะปีหลัง ๆ มานี่ อาจารย์เขียนหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างเยอะ จนปัจจุัับันได้เป็น ผศ. แล้ว

เนื้อหาย่อ ๆ

สบายตา โมเดล (SBITHA Model) เป็นรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา ซึ่งเป็นผลงานที่ผู้เขียนได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง จัดระบบความคิด และทดลองใช้ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างสิ่งเร้าจูงใจ ขั้นที่ 2 เจียระไนการรับรู้ ขั้นที่ 3 จัดระบบสู่สมอง ขั้นที่ 4 ประลองความคิด ขั้นที่ 5 ติดเป็นพฤติกรรม ขั้นที่ 6 นำไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้คุณครูสามารถนำสบายตา โมเดล ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงได้จัดทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนไว้แล้ว

(http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789747528688)

เป็นการเน้นไปที่ "กระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา" ... ลองไปหาอ่านดูนะครับ ... ผมแวะมาแค่บอกว่า "มันผ่านตา" มาเท่านั้นเองครับ ;)...

เขียน 17 Apr 2012 @ 00:38 ()


ความเห็น (0)